Καθορισμός χρόνου υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021

Καθορισμός χρόνου υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

κατά την εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 και δεν υπέβαλλαν ήδη αίτηση τον Ιούνιο του 2021, πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 30.08.2021 έως 03.09.2021 .

 

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ