Ερευνητικό Έργο Τμήματος

Ο εκπαιδευτικός και ερευνητικός στόχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (ΦΘ) από την ίδρυση του έως σήμερα, συνεχίζει την προοδευτική ανοδική του πορεία σε ένα σαφές και εφικτό ερευνητικό πλαίσιο με την δυνατότητα πρόβλεψης ενός διακριτού μελλοντικού ερευνητικού σχεδιασμού.

 

Ο σκοπός της καταγραφής του ερευνητικού έργου του τμήματος ΦΘ αφορά στην σωρευτική καταγραφή κατά τα ημερολογιακά /ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, καθώς και στα αντίστοιχα έτη αναφοράς και επικεντρώνεται στην:

  1. καταγραφή των ερευνητικών εργαστηρίων,
  2. στην αποτύπωση των στοιχείων της ερευνητικής δραστηριότητας όλων των μελών του τμήματος,
  3. στην αποτύπωση των στοιχείων υποβοήθησης της καταγραφής της ερευνητικής δραστηριότητας όλων των μελών του διαμέσου της GOOGLE
    SCHOLAR & RESEARCH GATE και της συμμέτοχης τους σε διεθνείς- εθνικές επιτροπές στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και
  4. στον μελλοντικό σχεδιασμό των βιώσιμων στόχων ανάδειξης και διάκρισης του τμήματος ΦΘ στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα
    διαμέσου των δεικτών αναγνωσιμότητας.