Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία του και ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με έμφαση στη παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης, παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης με ταυτόχρονη διάχυση τους στην κοινωνία. Η πολιτική ποιότητας διαμορφώνεται μέσω διαβούλευση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης, ενώ η υλοποίηση της παρακολουθείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε ετήσια βάση, και ανάλογα επικαιροποιείται.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 1. Εκπαίδευση Υψηλού Επιπέδου. Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας αναθεώρησης του και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 2. Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναβάθμιση Υποδομών. Η συστηματική βελτίωση των διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας παράλληλα με τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών με στόχο τη διαμόρφωση ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος.
 3. Παραγωγή & Διάχυση Γνώσης. Η ενίσχυση της παραγωγής, της απόκτησης και της διάχυσης υψηλής γνώσης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ευρηματικότητα και καινοτομία.
 4. Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση-Διασύνδεση & Διασφάλιση Ποιότητας. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Τμήματος μέσω της αριστείας, της αναγνωσιμότητα και της ανταγωνιστικότητας του Τμήματος στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με ταυτόχρονη υιοθέτηση μέσω κοινά αποδεκτών κανόνων με λογοδοσία και διαφάνεια με
  στόχο τη συνεχή προσαρμογή στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και την ενσωμάτωση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων. Παράλληλα, ενίσχυση δραστηριοτήτων διασύνδεσης με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης συνεργασιών, με απώτερο στόχο της βελτίωση της εκπαίδευσης και της έρευνας, της συμβολής στην κοινωνική ανάπτυξη καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Βασικοί Άξονες της βελτίωσης ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

 • Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 • Η παροχή γνώσεων με έμφαση τόσο στις βασικές επιστήμες, όσο και στο κλινικό έργο με το σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης όπως η μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem-based learning, PBL) και η απαρτιωμένη διδασκαλία (integration in medical education) με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κατάλληλων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων.
 • Εστίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Μαθησιακά Αποτελέσματα μέσω (α) της εφαρμογής των γνώσεων στην πράξη, (β) την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, (γ) τη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και τη λήψη αποφάσεων, (δ) την αυτόνομη εργασία και (ε) την ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Η συνεχής αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις διεθνείς επιταγές συμμόρφωσης, έτσι ώστε το πτυχίο να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Δίνει έμφαση στην έρευνα, με στόχο την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών συνιστώντας πόλο καινοτομίας.
 • Διεκδίκηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Προαγωγή της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της ενίσχυσης συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές σε επίπεδο για την συμμετοχή σε επίκαιρα θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής δράσης.
 • Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών χορηγίες/δωρεές)
 • Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευσης, την έρευνα, τη διοίκηση αλλά και στην προβολή και ενημέρωση.
 • Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία των γενικότερων ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων
 • Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ. προγράμματα ERASMUS)
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλες μορφές παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών εκπαίδευσης, όπως διαμόρφωση τμημάτων με αναλογία φοιτητών –διδασκόντων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να αποκτηθούν δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών Διαμορφώνει
  κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές , ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαμόρφωση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών.
 • Ενίσχυση δραστηριοτήτων διασύνδεσης με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, μέσω συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς και δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων
 • Προφορά υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε ειδικούς πληθυσμούς μέσω συνεργασιών με φορείς στο χώρο της υγείας και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών Τμήματος. Ευκολία στην πρόσβαση των φοιτητών στις πληροφορίες που σχετίζονται με τις σπουδές τους και διαρκή αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των πάσης φύσης διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος στη διασφάλιση ποιότητας. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, κοινοποιείται στα μέλη (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ & φοιτητές) του Τμήματος και παρουσιάζεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά την ειδική εκδήλωση υποδοχής τους.

(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26/23.11.2021 – Θέμα 5ο)