Μεταδιδάκτορες

Α/Α Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας
& Γλώσσα Συγγραφής
Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
1 Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Η επίδραση ενός συνδυαστικού πλαισίου αισθητηριο-κινητικής άσκησης και στρατηγικών διαχείρισης χρόνιου πόνου, στον πόνο, τη λειτουργικότητα και τη φυσική δραστηριότητα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Εφαρμογή του στην περιοχή της Δυτικής Αττικής”.

Website: http://westwalks.uniwa.gr/

Περίληψη

02/28-01-2020
2 Παπαδοπούλου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα παιδιών και εφήβων με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα”

Περίληψη

22/20-10-2020