Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Κακώσεις ΜΕ 5 6  
Π1-4020 Φυσικοθεραπευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στις Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος ΜΕ 5 6  
Π1-4030 Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 5  
Π1-4040 Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 5  
Π1-4050 Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Κλινικός Συλλογισμός ΜΕ 3 4  
Π1-4060 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΥ 3 4