Σύμβουλοι ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 61, Παράγραφος 1, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 4621/Β/21-10-2020), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξη φοιτητών του, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους, (Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ), φοιτητές προερχόμενοι από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), φοιτητές με Χαμηλά Εισοδήματα) εμποδίζονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που απαιτούν οι σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν λαμβάνοντας τον τίτλο.

Σύμβουλοι ΑμεΑ του Τμήματος είναι οι: