Όραμα και Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι:

  • Η δημιουργία επιστημόνων επαγγελματιών υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένων και με επαρκείς δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή.
  • Η δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  • Η προσφορά της απαραίτητης θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την αναγκαία εφαρμογή των γνώσεων, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας.
  • Η προαγωγή της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, μέσω της συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τιμήματος.
  • Η εξωστρέφεια του Τμήματος τόσο με ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε επιστημονικό-ερευνητικό επίπεδο όσο και με κοινωνική προσφορά.

 

Όραμα του Τμήματος αποτελεί η διαμόρφωση και εδραίωση μιας αξιόλογης θέσης, τόσο στην Ελληνική, όσο και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και την αριστεία, σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό επίπεδο.