Χορήγηση Αιγίδας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΠΑΔΑ δύναται να χορηγεί την αιγίδα του σε επιλεγμένες δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμενα που με σαφήνεια εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και άπτονται των γενικότερων στόχων του για την ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν το επίπεδο της εκπαίδευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με την Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 15/04.06.2019 – Θέμα 4ο.

Με τον όρο «αιγίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ» νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης του επίσημου αρμόδιου για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρατικού φορέα της χώρας σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και επιταγές του παρόντος κανονισμού και δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και το ΠΑΔΑ.

Στην αίτηση χορήγησης αιγίδας πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η προστιθέμενη αξία της δράσης και για τους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο λόγος για τον οποίο εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι χρήζει της επίσημης αναγνώρισης και υποστήριξης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΘ ΠΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΘ ΠΑΔΑ