Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ως μεταδιδακτορική νοείται η έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.