Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  1. τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των Διευθυντών Τομέων)
  2. (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών
  3. (1) εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και (1) εκπρόσωπο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  1. τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
  2. τους Διευθυντές των Τομέων
  3. έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους από τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023,

έχει εκλεγεί:

και έχει οριστεί:

 

  Εκλογή Προέδρου και Ορισµός Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος Φυσικοθεραπείας 2021-3

Το Τμήμα συγκροτείται από τρεις (3) Τομείς Μαθημάτων. Όργανα του κάθε Τομέα είναι:
-Η Συνέλευση του Τομέα
-Ο Διευθυντής του Τομέα

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γ. Γιόφτσος, Καθηγητής
Γ. Παπαθανασίου, Καθηγητής
Γ. Γεωργούδης, Καθηγητής
Ε. Ζέρβα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γ. Κουμαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Δ. Στασινόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Δ. Μακρυγιάννη, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Διευθυντής
Γ. Κουμαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Β. Σακελλάρη, Καθηγήτρια
Δ. Μπακαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μ. Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Α. Κομπότη, Λέκτορας Εφαρμογών
Μ. Στάμου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Ν. Χρυσάγης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

 

Διευθύντρια
Μ. Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια
Μ. Παπανδρέου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μ. Μουτζούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γ. Πέττα, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Διευθύντρια
Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια