Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  1. τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου)
  2. (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών
  3. (1) εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και (1) εκπρόσωπο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λειτουργεί διότι δεν υφίστανται τομείς στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025,

έχει εκλεγεί:

και:

 

  Εκλογή Προέδρου και Ορισµός Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος Φυσικοθεραπείας 2021-3

Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος Φυσικοθεραπείας 2023-5