Η' Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 40 10  
Π1-8020 Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας ΜΓΥ 3 5  
Π1-8030 Πρώτες Βοήθειες ΜΓΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-8Α10 Πτυχιακή Εργασία 4 10  
Π1-8Β10 Πληροφορική και Επιστήμες Υγείας 2 5