Θεραπευτικές Τεχνικές Μάλαξης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3030

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Μουτζούρη Μαρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει μέσω της ψηλάφησης τις δομές του ανθρωπίνου σώματος
 • εφαρμόσει σε εκπαιδευτικό επίπεδο τους χειρισμούς των διαφόρων ειδών μάλαξης
 • αντιλαμβάνεται την διαφορετική επίδραση των χειρισμών επί των ιστών
 • οργανώσει απλά θεραπευτικά σχήματα με την εφαρμογή μάλαξης
 • αντιλαμβάνεται την συνδυαστική θεραπευτική εφαρμογή της μάλαξης με άλλα θεραπευτικά μέσα και μεθόδους
 • αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές σωστής εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών, σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική τεκμηρίωση,
 • αντιλαμβάνεται την αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την νοσολογική οντότητα και τους θεραπευτικούς στόχους,
 • κατανοήσειτην ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών σε παθήσεις όπως, επώδυνα σύνδρομα γενικά ή τοπικά, μετατραυματικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας άνω και κάτω άκρων, αναπνευστικά προβλήματα και ψυχογενείς καταστάσεις.
 • αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα συμβάματα των πιο πάνω ασθενών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στις Τεχνικές Μάλαξης
 2. Προδιαγραφές Τεχνικών Μάλαξης
 3. Η Μάλαξη ως θεραπευτική πράξη
 4. Μάλαξη- Ανατρίψεις
 5. Μάλαξη-Πλήξεις
 6. Μάλαξη- Δονήσεις
 7. Μάλαξη εγκάρσιας τριβής
 8. Μάλαξη & Λεμφικό Σύστημα
 9. Μάλαξη στον Αθλητισμό
 10. Μάλαξη συνδετικού ιστού
 11. Μάλαξη και ειδικές τεχνικές
 12. Μάλαξη και εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
 13. Μάλαξη και ειδικές εφαρμογές

 

Εργαστηριακό Μέρος

 1. Ψηλάφηση- κλινική εξέταση δέρματος, μυών, τενόντων
 2. Εφαρμογή τεχνικών κλασσικής μάλαξης μετά από προσομοίωση αξιολόγησης στα 79 άνω, κάτω άκρα και κορμό
 3. Εφαρμογή τεχνικών κλασσικής μάλαξης στα άνω και κάτω άκρα
 4. Εφαρμογή τεχνικών κλασσικής μάλαξης στον κορμό
 5. Εν τω βάθει μάλαξη. Εφαρμογές στον κορμό και περιφερικά άκρα
 6. Εφαρμογές τεχνικών μάλαξης για κινητοποίηση του ουλώδους ιστού
 7. Λειτουργική μάλαξη. Εφαρμογές στα κάτω άκρα και τον κορμό
 8. Μάλαξη συνδετικού ιστού. Αξιολόγηση προβλημάτων συνδετικού ιστού. Εφαρμογές σε ειδικά προβλήματα
 9. Λεμφική μάλαξη. Αξιολόγηση προβλημάτων λεμφικού συστήματος. Εφαρμογές σε ειδικά προβλήματα (λεμφοίδημα)
 10. Μάλαξη αντανακλαστικών σημείων. Εφαρμογή ειδικών χειρισμών αντανακλαστικώνσημείων στον κορμό, σταάνω και κάτω άκρα
 11. Μάλαξη στην κοιλιακή χώρα. Αξιολόγηση . Εφαρμογή σε κλινικά περιστατικά
 12. Εφαρμογή τεχνικών μάλαξης στον αθλητισμό (προαγωνιστική, μεταγωνιστική περίοδος). Εφαρμογές σε ειδικά προβλήματα
 13. Εφαρμογή συνδυαστικών θεραπευτικών σχημάτων, κλασσικής μάλαξης και αντανακλαστικών μεθόδων σε triggerpoint και tenderpoint.
 14. Εφαρμογή συνδυαστικών θεραπευτικών σχημάτων, κλασσικής μάλαξης και αντανακλαστικών μεθόδων σε σημεία βελονισμού

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Cantu RJ and Grodin AJ.Myofascial manipulation.Therapy and clinical application. 3rd edition.Gaithersburg: Aspen Publication, 2011.
Dicke E, Schliack H and Wolf A. A manual of reflexive therapy of the connective tissue.Scarsdale, NY: Sidney’s Simon Publishers, 1978.
Giovanni De Domenico. Principles and Practice of Soft Tissue Manipulation.5th Edition.Missouri: Saunders Elsevier, 2007.
Σφετσιώρης Δημήτρης Κ. Θεραπευτική Μάλαξη, Εκδόσεις d.K.S., 2003