Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8Α10

Εξάμηνο:

Η' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

10


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία του
 • Να αναπτύξει την ικανότητα να αναζητά στη βιβλιογραφία σε ευρύ αρχικά και σε ειδικότερο πλαίσιο στη συνέχεια τις γνώσεις εκέινες που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει πλήρως το αντικείμενο και να δημιουργήσει εκείνα τα ερευνητικά ερωτήματα που τον ενδιαφέρουν
 • Να Αναπτύξει τις βασικές ικανότητες στο σχεδιασμό και οργάνωση μιας επιστημονικής μελέτης
 • Να Αναπτύξει την ικανότητα να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας και να τα ταξινομεί ανάλογα τη σπουδαιότητα και το περιεχόμενο τους
 • Να Αναπτύξει την ικανότητα να οργανώνει το σχεδιασμό μιας μελέτης και ντο εφαρμόζει
 • Να Αναπτύξει την ικανότητα να συγγράφει τα αποτελέσματα μιας μελέτης παρατήρησης ή πειραματικής μελέτης και να τα μεταφέρει με επιστημονικό τρόπο εγγράφως
 • Να Αναπτύξει την ικανότητα να ερμηνέυει τα αποτελέσματα των μελετών του και να τα περιγράφει κατάλληλα με επιστημονικό τρόπο.
 • Αναπτύξει την αντίληψη του σεβασμού στις αρχές της ορθής επιστημονικής έρευνας και μελέτης και να μπορεί να τις εφαρμόσει
 • Αναπτύξει την ικανότητα διαχείρισης και σωστής επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους άλλους επιστήμονες υγείας, σε περίπτωση πειραματικής μελέτης ή αντίστοιχων απαιτήσεων έρευνες

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό οδηγό πτυχιακής εργασίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Barbara Gadtel. How to Write and Publish a Scientific Paper, 8th Edition, 8th ed. 2017
Thomas A. Lang. How to Write, Publish, and Present in the Health Sciences: A Guide for Physicians and Laboratory Researchers, 1st ed., 2018