Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4040

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαθανασίου Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

 • να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τις βασικές παραμέτρους της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος
 • να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη μεθοδολογία σχεδιασμού προληπτικών προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής και προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης και να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης, σε συνεργασία με τουςασθενείς και έχοντας την έγγραφη ενημερωμένη συναίνεσή τους
 • να συνεργάζονται και με άλλες ειδικότητες επιστημόνων υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (multidisciplinary meetings)

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της κλινικής αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα και κακώσεις
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή των βασικών αρχών της κλινικής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε χειρουργημένους ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα και κακώσεις
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Έκταση και σοβαρότητα του προβλήματος των καρδιοαγγειακών παθήσεων. Επιδημιολογικά στοιχεία. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του σχεδιασμού των προγραμμάτων πρόληψης και αποκατάστασης. Στοιχεία Παθοφυσιολογίας.
 2. Ενεργειακή βάση του σωματικού έργου και της άσκησης. Αερόβιος μεταβολισμός – αναερόβια γλυκόλυση. Αερόβια άσκηση – πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Λειτουργική ικανότητα κυκλοφορικού συστήματος.
 3. Προσαρμογή της καρδιοαγγειακής λειτουργίας στην άσκηση. Οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Καρδιακή Συχνότητα, Αρτηριακή πίεση, Διπλό γινόμενο.
 4. Αξιολόγηση της οικονομίας του μυοκαρδιακού έργου. Άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα της άσκησης στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου.
 5. Προσαρμογή της καρδιοαγγειακής λειτουργίας στην άσκηση. Απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος. Όγκος παλμού, καρδιακή παροχή, πρόσληψη οξυγόνου.
 6. Αξιολόγηση της απόδοσης του κυκλοφορικού συστήματος. Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα της άσκησης στην απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος.
 7. Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος. Μέγιστη δοκιμασία κόπωσης. Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης. Αξιοποίηση των δεδομένων της δοκιμασίας κόπωσης στο σχεδιασμό των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής.
 8. Μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής. Βασικές αρχές σχεδιασμού της άσκησης.
 9. Πρωτογενής πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων. Σχεδιασμός προγράμματος άσκησης.
 10. Δευτερογενής πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων. Σχεδιασμός προγραμμάτων αποκατάστασης. Φυσικοθεραπεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
 11. Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, για ασθενείς μετά από επεμβάσεις επαναιμάτωσης, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ασθενείς μετά από μεταμόσχευση καρδιάς.
 12. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιφερικών αγγειακών παθήσεων.
 13. Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για ασθενείς με παθήσεις και διαταραχές μεταβολισμού, όπως ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο.
 14. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των καρδιοαγγειακών ασθενών με ορθοπεδικά, νευρολογικά και λοιπά προβλήματα.

 

Εργαστηριακό Μέρος

 1. Λειτουργική αξιολόγηση καρδιοαγγειακού ασθενή.
 2. Τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης της καρδιακής συχνότητας.
 3. Τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης της αρτηριακής πίεσης.
 4. Αξιολόγηση σφυγμικών κυμάτων.
 5. Αξιολόγηση κλινικών συμπτωμάτων του καρδιοαγγειακού ασθενή.
 6. Τεχνικές αξιολόγησης της οικονομίας της μυοκαρδιακού έργου.
 7. Τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης του κυκλοφορικού συστήματος.
 8. Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρδιοαγγειακού ασθενή. Στάδιο Ι (ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμική καρδιοπάθεια, κλπ).
 9. Μετεγχειρητική φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρδιοαγγειακού ασθενή, Στάδιο Ι (ασθενείς μετά από χειρουργείο καρδιάς).
 10. Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών παθήσεων. Στάδια ΙΙ, ΙΙΙ.
 11. Σχεδιασμός των προγραμμάτων άσκησης σε αγγειακά προβλήματα. Περιφερικές αρτηριοπάθειες.
 12. Σχεδιασμός των προγραμμάτων άσκησης σε αγγειακά προβλήματα. Φλεβικές θρομβώσεις – Φλεβίτιδες.
 13. Σχεδιασμός των προγραμμάτων άσκησης σε παθήσεις μεταβολισμού, όπως ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο.
 14. Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών ασθενών με συνοδά μυοσκελετικά, νευρολογικά και λοιπά προβλήματα.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νανάς Σ: Αλγόριθμοι στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006.
Νανάς Σ: Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως και Προγράμματα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006.
Παπαθανασίου Γ. Ομάδα Εργασίας της ΕΕΕΦ για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Καρδιοαγγειακών και Αναπνευστικών Παθήσεων. Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Προγραμμάτων Άσκησης. Θέματα Φυσικοθεραπείας – Physiotherapy Issues. 2006; 4(3):6-12.
American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation: Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs. 5th Edition. Champagne, IL: Human Kinetics, 2013.
American College of Cardiology / American Heart Association: Gibbons RJ, et al. ACC/AHA 2002 Guideline Update for Exercise Testing. Circulation. 2002; 106:1883-1892.
American College of Sports Medicine – American Heart Association. Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation  for Adults. Circulation. 2007; 116:1081-1093.
American College of Sports Medicine: ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 9th Edition, 2013.
American College of Sports Medicine: ACSM`s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 7th Edition, 2013.
American Heart Association: A Scientific Statement. Williams MA, et al. Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease: 2007 Update. A Scientific Statement. Circulation. 2007; 116:572-584.
American Heart Association: A Scientific Statement. Balady GJ, et al. Clinician’s Guide to Cardiopulmonary Exercise Testing in Adults: A Scientific Statement. Circulation. 2010; 122:191-225.
American Heart Association: A Scientific Statement. Thompson PD, et al. Exercise and Physical Activity in the Prevention and Treatment of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Circulation. 2003; 107:3109-3116.
American Heart Association: A Statement for Healthcare Professionals. Balady GJ, et al. Core Components of Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Programs. Circulation. 2000; 102:1069-1073.
American Heart Association: A Statement for Professionals. Lauer M, et al. Exercise Testing in Asymptomatic Adults. Circulation.2005; 112:771-776.
Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, et al. Textbook of work physiology. Physiological basis of Exercise. 4th Edition. Champagne, IL:Human Kinetics, 2003.
Charakida M, Masi S, Deanfield JE. The Year in Cardiology 2012: Focus on cardiovascular disease prevention. European Heart Journal.2013; 34(4):314-317.
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Piepoli MF, Cora U, Benzer W, et al. Secondary Prevention through Cardiac Rehabilitation. A Position Paper from the Cardiac Rehabilitation Section. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2010; 17:1-17.
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Perk G, Baker GD, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). European Journal of Preventive Cardiology. 2012; 19:585-667.
European Society of Cardiology Guidelines. Tendera M, et al. Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases. European Heart Journal. 2011; 32:2851–2906.
Muller-Riemenschneidera F, Meinhard C, Damm K, et al. Effectiveness of nonpharmacological secondary prevention of coronary heart disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2010; 17:688-700.
Papathanasiou G, Tsamis N, Georgiadou P, Adamopoulos S. Beneficial Effects of Physical Training and Methodology of Exercise Prescription in Patients with Heart Failure. Hellenic Journal of Cardiology. 2008; 49:267-277.