Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Κλινικός Συλλογισμός

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4050

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Γεωργούδης Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • Θα γνωρίζουν την έννοια και διαδικασία της κλινικής/επαγγελματικής συλλογιστικής στην Φυσικοθεραπεία και τη σχέση της με τη λήψη αποφάσεων
 • Θα μπορούν να εφαρμόσουν την διαδικασία του αναστοχασμού κατά τη πρακτική άσκηση της φυσικοθεραπείας
 • Θα αποκτήσουν την ικανότητα να ολοκληρώσουν συστηματικά την αξιολόγηση του ασθενή και να διακρίνουν τα διαφορετικά προβλήματα από διάφορα συστήματα
 • Θα μπορούν να κάνουν χρήση εργαλείων αξιολόγησης (ερωτηματολόγια, κλίμακες, μηχανήματα, κ.ά.) για τη καταγραφή των υποκειμενικών και αντικειμενικών ευρημάτων, ενώ θα μπορούν να αναγνωρίσουν τυχόν αδυναμίες είτε της εξέτασης είτε της θεραπείας, και θα μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων
 • Θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαφοροδιάγνωση των ασθενών τους και να αντιληφθούν τη συννοσηρότητα καθώς και να προτείνουν τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά πρωτόκολλα θεραπείας σε πολύπλοκες περιπτώσεις
 • Θα μπορούν να ερμηνεύουν, να αναλύουνι, να συνθέτουν και να κρίνουν τα αποτελέσματα των ερευνών που σχετίζονται με το πρόβλημα που διερευνούν
 • Θα είναι ικανοί να επιλέγουν και να εφαρμόζουν θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους κάνοντας χρήση των επικαιροποιημένων ερευνητικών δεδομένων που υπάρχουν στην φυσικοθεραπείαούν ποικίλες και σύγχρονες αξιολογητικές μεθόδους και εργαλεία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Συλλογή δεδομένων και Ανάλυση τους
 • Σύνθεση πληροφοριών, σχεδίαση πλάνου παρέμβασης και λήψη απόφασης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 •  Επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα στην πρακτική
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα ιατρικού απόρρητου, ειδικών πληθυσμών
 • Παρατήρηση και παραγωγή νέων τεχνικών ή παραλλαγή υπαρχόντων
 • Κριτική και αυτοκριτική μέσα από τις διαδικασίες αναστοχασμού
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Καθορισμός της έννοιας και διαδικασίας του Κλινικού Συλλογισμού
 2. Η έννοια, η διαδικασία και σημασία του αναστοχασμού στον κλινικό συλλογισμό
 3. Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Λήψη Ιστορικού
 4. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση – Κλινική Εξέταση
 5. Ο Κλινικός συλλογισμός ως διαδικασία θεραπευτικής απόφασης
 6. Εφαρμογή της κλινικής συλλογιστικής σε προβλήματα που εμπλέκουν περισσότερα του ενός ανθρωπίνων συστημάτων
 7. Παραδείγματα με τη μορφή μελέτης περιπτώσεων (case studies).
 8. Αρχές επιλογής μεθόδων, τεχνικών και μέσων, στηριζόμενες στην ερευνητικά τεκμηριωμένη πρακτική εφαρμογή (evidenced based practice)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μοροζίνη, Μ. (2012). Η κλινική συλλογιστική και η ανάπτυξη της στην Εργοθεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας.
Brotzman SB, Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation. An Evidence-Based Approach. 3rdEdition. Philadelphia, PA: Mosby, 2011.
Butler S. David. The Sensitive Nervous System. 1st Edition. Australia: Noigroup, 2006.
Canale ST, Beaty JH. Campbell’s Operative Orthopaedics. 13th Edition. Philadelphia: Mosby, 2016.
Cyriax J. Orthopaedic Medicine. Part I: Clinical examination and diagnosis. USA: OPTP, 2003.
Hattam P, Smeatham A. Special Tests in Musculoskeletal Examination: An evidence-based guide for clinicians, (Physiotherapy Pocketbooks). 1st Edition. London: Churchill Livingstone, 2010
Higgs, J., Jones, M.A., Loftus, S. & Christensen N. (2008). Clinical reasoning in the Health Professions (3rd ed.). London: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Hoppenfeld S. Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2008
Hoppenfeld S: Ορθοπεδική Νευρολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2005. 11.
Kisner C, Colby L. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 6th Edition. Philadelphia. Davis Plus, 2012.
Kisner C, Θεραπευτικές Ασκήσεις . Αθήνα: Iατρικές& Επιστημονικές Eκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ, 2003.
Magee D. Orthopaedic physical assessment. 5th Edition. W.B Saunders Company, 2008. 13.
Melzack R & Wall P. Textbook of pain. 6th Edition. London: Churchill Livingstone, 2013.
Mattingly, C. & Fleming, M.H. (1994). Clinical reasoning: Forms of inquiry in a Therapeutic Practice. Philadelphia:F.A. Davis.
Miller M, Hart J. Review of Orthopaedics. 6th Edition. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2012. Ελληνική Έκδοση:Μπάμπης Γ. Review Ορθοπαιδικής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2010
Petty J. Nichola. Neuromusculoskeletal Examination and Assessment: A Handbook for Therapists, (Physiotherapy Essentials). 4th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2013
Solomon L, Warwick D, Nayagam S. Apley’s System of Orthopaedics and Fractures. 9th Edition. London:HodderArnold, 2010.
Snyder KT, Goodman C. Differential diagnosis in physical therapy. 4th Edition. Philadelphia:W.B. Saunders Company, 2007