Υποβολή προτάσεων από φοιτητές, σχετικά με παρεμβάσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ