Συμπληρωματική Ανακοίνωση σχετικά με ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συμπληρωματική Ανακοίνωση σχετικά με ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η αίτηση υποψηφίας/ου με αριθ. Πρωτ. 92904/13-11-2020, εκ παραδρομής αναφέρεται στην πρόσφατη σχετική ανάρτηση ότι απορρίφθηκε από την Επιτροπή Κατατάξεων για τυπικούς λόγους και η/ο υποψήφια/ος δεν δύναται να συμμετέχει στις εξετάσεις.