Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για ανάθεση μαθημάτων στο έκτακτο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 407-1980 (Φ.Ε.Κ. 1129-05-1980, τ. Α΄)

Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για ανάθεση μαθημάτων στο έκτακτο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 407-1980 (Φ.Ε.Κ. 1129-05-1980, τ. Α΄)

Πρακτικό αξιολόγησης ανάθεσης μαθημάτων έκτακτου διδακτ προσωπικού ΠΔ 407 1980