«Ορισμός Ημερομηνίας Υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που Επιθυμούν να Ολοκληρώσουν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

«Ορισμός Ημερομηνίας Υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που Επιθυμούν να Ολοκληρώσουν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.ΑΔ.Α. στην με αριθμό 5/05-03-2019 συνεδρίασή της ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει την 1η έως και την 30η Ιουνίου 2019 ημερομηνίες για την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
Οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις :
α. υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο ανήκει ο κάθε φοιτητής και
β. μετά την υποβολή τους δεν ανακαλούνται.
Ομοίως δεν ανακαλούνται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φοιτητών που υπεβλήθησαν έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018.