Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-2019

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-2019

Κατατακτήριες  Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων

 

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει  από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Μητροδώρου 24, κτίριο ΕΡΓΑΣ, 3ος όροφος), 10441 Ακαδημία Πλάτωνος – Αθήνα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση  ενδιαφερόμενου/νης (θα βρείτε το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα)

β) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Αίτηση Κατάταξης