Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε κατά την εβδομάδα από 18/9 έως 24/9/22 η προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2022 και περιλάμβανε συναντήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π, Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Καθηγητή Γεώργιο Γιόφτσο, την ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος και μέλη Δ.Ε.Π. Επίσης, έδωσαν «το παρών» μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, διοικητικοί υπάλληλοι του τμήματος, εκπρόσωποι φοιτητών καθώς και συνεργάτες εξωτερικών φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανταποκρίνονται πλήρως στα προσδοκώμενα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία και την αγορά εργασίας, επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα.

Σκοπός της διαδικασίας της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η διασφάλιση της επίτευξης υψηλής ποιότητας παροχής σπουδών και άρτιας λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η βέλτιστη απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.