Εκπαιδευτική Διαδικασία Εργαστηριακών & Κλινικών μαθημάτων-Δήλωση Εργαστηριακών/Κλινικών ομάδων βάση καταλόγου με σειρά προτεραιότητας

Εκπαιδευτική Διαδικασία Εργαστηριακών & Κλινικών μαθημάτων-Δήλωση Εργαστηριακών/Κλινικών ομάδων βάση καταλόγου με σειρά προτεραιότητας

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην υπ’ αριθμ. 21/11.10.2022   (Θέμα 4Α) συνεδρίαση της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • το Τμήμα δέχεται μεγάλο αριθμό εισακτέων σε αντίθεση με το γεγονός ότι κάθε χρόνο αιτείται αιτιολογημένα από το ΥΠΕΠθ μέγιστο αριθμό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 άτομα λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Συγκεκριμένα, για το ακαδ. έτος 2022-23 εισάγονται 127 άτομα από τις πανελλήνιες εξετάσεις, αριθμός που αυξάνει σημαντικά καθώς προστίθενται σε αυτόν, οι ειδικές κατηγορίες εισακτέων (με παθήσεις 5%, αλλοδαποί-αλλογενείς, ομογενείς, κατατακτήριες, μεταγραφές, μεταγραφές κατ΄ εξαίρεση κα) και τελικά θα ξεπεράσει τον αριθμό των 200 ατόμων ενώ δεν δύναται ούτε καν να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός τους λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών,
  • τις υπάρχουν υποδομές, τόσο σε υλικοτεχνικά μέσα, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες κλινικές δομές και τα πρωτόκολλα προστασίας που εφαρμόζονται στο χώρο της υγείας που περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση σ αυτές των εκπαιδευομένων, και
  • την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών μερίδας φοιτητών/τριων

                                                              ομόφωνα αποφάσισε

ότι από το επόμενο ακαδ. έτος (2023-24) για τα εργαστηριακά και κλινικά μαθήματα θα προβλέπεται θέση εκπαίδευσης στο κάθε εργαστήριο ή κλινική για τους/τις φοιτητές/τριες του εκάστοτε τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο μάθημαΓια τους λοιπούς φοιτητές/τριες θα δημιουργείται κατάλογος με σειρά προτεραιότητας από τον οποίο θα μπορούν οι φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο μάθημα μόνο όταν θα υπάρξει διαθέσιμη θέση εκπαίδευσης.  Το επόμενο ακαδ. έτος που θα αρχίσει η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια προτεραιότητας.