Δυνατότητα δήλωσης του πρώτου κύκλου σπουδών τμήματος ΤΕΙ

Δυνατότητα δήλωσης του πρώτου κύκλου σπουδών τμήματος ΤΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4653/2020, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών τους (προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα), να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματός τους, με την οποία θα δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020, ενώ η δήλωση αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.

Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.