Δημόσια Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος για ανακήρυξη Α. ΛΕΠΟΥΡΑ & Ν. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗ σε Διδάκτορες του Τμήματος – 19/3/2024