Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τους διδάκτορες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης ΕΛΚΕ 15 06 11 2018

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων), για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34736/19-09-2018) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5030493, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μπορούν να προσφύγουν ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων  ημερών από την  ανακοίνωση των  αποτελεσμάτων  στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην οικεία ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 1 – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης – Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43 – Κτίριο Κ15  – «Πολυγωνικό»

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el