Ανακοίνωση για φοιτητές με προβλήματα κώφωσης και βαρηκοΐας

Ανακοίνωση για φοιτητές με προβλήματα κώφωσης και βαρηκοΐας

Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας με προβλήματα ακοής (κώφωση, βαρηκοΐα) , οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε βασικές
γνώσεις ταξιδιωτικού πράκτορα για την εξυπηρέτηση των κωφών ή βαρήκοων ατόμων που ταξιδεύουν, μπορούν να απευθυνθούν στον κ.
Κλήμη Νταλιάνη, Καθηγητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kntal@uniwa.gr  για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες.
Η σύμβουλος καθηγήτρια ΦμεΑ
Δ. Μπακαλίδου
Αν. Καθηγήτρια