Ανακοίνωση πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού από ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ