Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές – Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολή Υγείας με τίτλο: “Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” http://masterphys.uniwa.gr/ 

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολή Φυσικοθεραπείας με τίτλο: “Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο μυοσκελετικό και στο νευρικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, θεραπευτική άσκηση, ολιστική αντιμετώπιση  και λειτουργική αποκατάσταση.

Σκοπός του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

ΦΕΚ ΠΜΣ Τροποποιήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΜΣ ____________________________________________________________________________________________________

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς α) Κυκλοφορικού και Μυοσκελετικού Συστήματος, β) Νευρικού Συστήματος, γ) Αναπνευστικού Συστήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

ΦΕΚ Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων 2019 2020

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Διδακτορικού

 

________________________________________________________________________________________________

Γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/

ΦΕΚ Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας