Προκήρυξη επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Β’ και Γ΄ κύκλου 2021-2022 Κληροδοτήματος Αφων Ζωσιμά

Προκήρυξη επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Β’ και Γ΄ κύκλου 2021-2022 Κληροδοτήματος Αφων Ζωσιμά

Προκήρυξη επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Β’ και Γ΄ κύκλου 2021-2022 Κληροδοτήματος Αφων Ζωσιμά