Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές – Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολή Υγείας με τίτλο:

“Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” 

Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 2: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό και στο μυοσκελετικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση και λειτουργική αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε δύο επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο αναπνευστικό και μυοσκελετικό σύστημα.

Σκοπός του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

ΦΕΚ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (σελ. 44043-45)

ΦΕΚ Κανονισμος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη ΠΜΣ ακαδ. έτους 2019 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΜΣ ____________________________________________________________________________________________________

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς α) Κυκλοφορικού και Μυοσκελετικού Συστήματος, β) Νευρικού Συστήματος, γ) Αναπνευστικού Συστήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

ΦΕΚ Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων 2019 2020

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Διδακτορικού

 

________________________________________________________________________________________________

Γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΦΕΚ Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας