Βιοστατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6Α10

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις βιοστατιστικής και τις εφαρμογές της σε θέματα περιγραφής και ανάλυσης βιολογικών μεταβλητών στις Επιστήμες Υγείας.
 • Κατανοήσει τη μεθοδολογία εφαρμογής της περιγραφικής και συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης σε θέματα φυσικοθεραπευτικής έρευνας και κλινικής πρακτικής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ο ρόλος της στατιστικής στην ιατρική. Βασικές έννοιες, επιλογή στατιστικής ανάλυσης, στοιχεία σχεδιασμού ιατρικής έρευνας
 2. Πληθυσμός και δείγμα. Δειγματοληπτικές μέθοδοι και δειγματοληπτικό σφάλμα, είδη μεταβλητών
 3. Συλλογή και παρουσίαση του στατιστικού υλικού (πίνακες, παραστάσεις)
 4. Μέτρα θέσης και διασποράς
 5. Πειράματα τύχης. Δειγματικοί χώροι και ενδεχόμενα. Η έννοια της πιθανότητας.
 6. Ενδεχόμενα, τυχαίες μεταβλητές (τμ), κατανομές τμ και μελέτη των σχετικών παράμετροι
 7. Κυριότερες διακριτές μονοδιάστατες κατανομές (διωνυμική κατανομή, υπεργεωμετρική κατανομή, γεωμετρική κατανομή, αρνητική διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson)
 8. Κυριότερες συνεχείς μονοδιάστατες κατανομές (ομοιόμορφη κατανομή, εκθετική κατανομή, κανονική κατανομή).
 9. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων (μιας μέσης τιμής, ενός ποσοστού, εφαρμογές. Εκτίμηση διαφοράς μέσων τιμών, εκτίμηση διαφοράς δύο ποσοστών, εφαρμογές)
 10. Μη παραμετρική στατιστική (Χ2 – έλεγχος προσαρμογής, Χ2 – έλεγχος ανεξαρτησίας, Χ2 – έλεγχος ομογένειας, εφαρμογές)
 11. Εξάρτηση. Συσχέτιση. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 12. Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης
 13. Μη παραμετρικές δοκιμασίες

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατσουγιαννόπουλος Β. Βασική Ιατρική στατιστική. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 2009.
Altman G. Practical Statistics for Medical Research. Great Britain: Chapman & Hall, 1991.
Bland M. An Introduction to Medical Statistics. Second Edition. Oxford Medical Publication, 2000.
Cox DR, Oakes D. Analysis of Survival Data. Monographs on Statistics and Applied Probability. Chapmand and Hall, 1984.
Everitt B, Dunn G. Statistical Methods of Medical Data: New developments. Arnold Publications, 1998.
Fisher LD, Gerald van Belle. Biostatistics – Methodology for the Health Sciences. New York: Wiley 2004.
Hsu JC. Multiple Comparisons. Theory and methods. Chapman and Hall, 1996.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
The International Journal of Biostatistics
American Journal of Biostatistics