Θεραπευτικές Τεχνικές Κινητοποίησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5040

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα έχουν κατανοήσει την φυσιολογική και παθολογική ενδαρθρική κίνηση όλων των αρθρώσεων του ανθρωπίνου σώματος καθώς και την φυσιολογική και παθολογική κινητική δυνατότητα του νευρικού ιστού
 • Θα έχουν αναπτύξει τις βασικές ικανότητες στην εξέταση και διαφοροδιάγνωσητων ιστών που είναι υπεύθυνοι για την δυσλειτουργία μιας άρθρωσης
 • Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της εξέτασης, καθώς και να αποφασίζουν για την εφαρμογή της πλέον κατάλληλης τεχνικής στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας μιας άρθρωσης μέσα από τον κλινικό συλλογισμό και ερευνητική τεκμηρίωση
 • Θα έχουν αποκτήσει επάρκεια στις δεξιότητες/τεχνικές της κινητοποίησης όλων των αρθρώσεων του ανθρωπίνου σώματος, καθώς και της κινητοποίησης των ουλών, μυών, περιτονιών και περιφερικών νεύρων
 • Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα στη διαχείριση των υπερκινητικών αρθρώσεων
 • Θα αναπτύξουν την αντίληψη του σεβασμού στην ατομικότητα του κάθε ασθενούς καθώς και της σημασίας της συγκατάθεσης και της ενεργούς συμμετοχής του

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιστορική αναδρομή των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων, των μυών και των περιφερικών νεύρων
 2. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση σύμφωνα με το International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (ατομικό αναμνηστικό, σωματική εξέταση, κλινικός συλλογισμός, δοκιμαστική θεραπεία).
 3. Εξέταση των λειτουργικών κινήσεων των αρθρώσεων και διαφοροδιάγνωση των υπεύθυνων για την δυσλειτουργία δομών (μύες, οστά, αρθρικός θύλακας/σύνδεσμοι, νευρικός ιστός). Εργαστηριακές ασκήσεις.
 4. Βασικές αρχές εξέτασης, κινητοποίησης και σταθεροποίησης των αρθρώσεων.
 5. Εξέταση των επικουρικών κινήσεων και τεχνικές κινητοποίηση των αρθρώσεων του άνω και κάτω άκρου. Εργαστηριακές ασκήσεις.
 6. Εξέταση και τεχνικές κινητοποίησης ουλών, μυών και περιτονιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.
 7. Εξέταση των επικουρικών κινήσεων και τεχνικές κινητοποίηση των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης. Εργαστηριακές ασκήσεις.
 8. Νευρικός ιστός: Κλινικά χαρακτηριστικά, εμβιομηχανική (νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων), ψηλάφηση, νευροδυναμικές δοκιμασίες (περιφερικών νεύρων) και τεχνικές κινητοποίησης νευρικού ιστού. Εργαστηριακές ασκήσεις.
 9. Βασικές αρχές αποκατάστασης της νευρομυϊκής δυσλειτουργίας της σπονδυλικής στήλης. Εργαστηριακές ασκήσεις.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ShomacherJ. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης στο μυοσκελετικό σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Κωνσταντάρα, 2014.
CookCE. Φυσικοθεραπεία μία τεκμηριωμένη προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Λαγού, 2014
Fernandez-de-las-Penas C, Cleland JA, Dommerholt J. Manual therapy for musculoskeletal pain syndrome. London: Elsevier 2017.
Lewit K. Manipulative therapy: Musculoskeletal medicine. London: Elsevier 2009.
Shacklock M. Clinical Neurodynamics. London: Elsevier 2005.
Vleeming A,Mooney V,Dorman T,Snijders C,Stoecart R. Movement, stability and low back pain. London: Churchill Livingstone 1997.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Manual Therapy
Journal of Manual and Manipulative Therapy
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics