Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7040

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Γραμματοπούλου Ειρήνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το ρόλο και τους στόχους της Π.Φ.Δ. στη ζωή των ΑΜΕΑ.
 • Συνδέουν τη θεωρία με την τεκμηριωμένη γνώση για την φυσική δραστηριότητα στην αναπηρία.
 • Αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της διεπιστημονικής/ολιστικής προσέγγισης στην αναπηρία.
 • Αξιολογούν τη φυσική κατάσταση και τα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα των ΑΜΕΑ και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Θέτουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, κατά περίπτωση.
 • Σχεδιάζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικών δραστηριοτήτων, θεμελιωδών κινητικών προτύπων, δεξιοτήτων στο υγρό στοιχείο, στα παιχνίδια και στα αθλήματα για μια δια βίου ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες που προάγουν την σωματική υγεία και ευζωία των ΑΜΕΑ.
 • Χρησιμοποιούν προσαρμογές στους στόχους, στις δραστηριότητες και στην διδασκαλία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και επιτυχημένη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) όλων των ηλικιών.
 • Ακολουθούν μία ολιστική προσέγγιση με κατάλληλες προσαρμογές άσκησης για:
 • ανάπτυξη φυσικών και κινητικών δεξιοτήτων
 • ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων
 • διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής και πνευματικής υγείας
 • ψυχαγωγία
 • αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
 • ένταξη του ατόμου με αναπηρία
 • κοινωνικοποίηση του ατόμου με αναπηρία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση παρεμβάσεων Φυσικής Δραστηριότητας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην Π.Φ.Δ.
 2. Κινητική εξέλιξη.
 3. Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης στα ΑΜΕΑ.
 4. Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού: Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 5. Νοητική Αναπηρία: Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 6. Αυτισμός: Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 7. Εγκεφαλική παράλυση: Εργαλεία/δοκιμασίες αξιολόγησης λειτουργικότητας, σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 8. Θεραπευτική Ιππασία-Ιπποθεραπεία και Θεραπευτική κολύμβηση στις νευρο- αναπτυξιακές διαταραχές. Βιωματικό εργαστήριο σε ιππικό όμιλο και πισίνα.
 9. Αισθητηριακή ολοκλήρωση.
 10. Αισθητηριακές διαταραχές: Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 11. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ): Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 12. Επιληψία Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Π.Φ.Δ.
 13. Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων Π.Φ.Δ. στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα-ΔΕΠΥ. Αξιολόγηση, ερευνητική τεκμηρίωση και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων της ΠΦΔ στις Αναπνευστικές παθήσεις.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σκορδίλης Ε, Γραμματοπούλου Ε. Η ένταξη μαθητών με αναπηρία στη Φυσική Αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2015.
C. Sherrill (2004). Μετάφραση –Επιμέλεια: Ευαγγελινού Χ. Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, Αναψυχή και Αθλητισμός. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2014.
Horvat M, Block M, Kelly L. Μετάφραση – Επιμέλεια: Σκορδίλης Ε, Γραμματοπούλου Ε. Μέτρηση και αξιολόγηση στην Προσαρμοσμένη ΦυσικήΑγωγή. Αθήνα. Εκδόσεις Τελέθριον, 2011.
Gallahue LD. Ozmun CJ. Understanding Motor Development. Infants, children, adolescents, adults. 7th Edition. New York: Humanities & Social Sciences, 2012.
Henderson SE, Sugden D. Movement Assessment Battery for Children. 7th Edition. London: Pearson, 2007.
Robert H. Bruininks. Oseretsky test of motor proficiency: Examiners manual. 2nd Edition. MN: Circle Pines AGS Publishing, 2005.
Winnick J. Brockport Physical Fitness Test Manual: A Health-Related Test for Youths with Physical and Mental Disabilities. USA: Human Kinetics, 1999.
Sherrill C. Adapted Physical Education and Recreation. A Multidisciplinary Approach (5th ed). Dubuque, IA: Wm. C. Brown, 1998.
Winnick JP, Short FX. (Physical fitness testing of the disabled: project unique. Champaign, IL: Human Kinetics, 1995.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Adapted Physical Activity Quarterly
European Journal of Adapted Physical Activity