Πρακτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8010

Εξάμηνο:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

10


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οφοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων
 • Κατανοήσει την αντιμετώπιση νευρολογικών προβλημάτων
 • Κατανοήσει την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων
 • Κατανοήσει την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών προβλημάτων
 • Αναπτύξει τις βασικές ικανότητες στο σχεδιασμό και οργάνωση θεραπευτικών προγραμμάτων
 • Αναπτύξει την ικανότητα να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και να αποφασίζει για την επιλογή και εφαρμογή της πλέον κατάλληλης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στην αποκατάσταση με βάση τον κλινικό συλλογισμό και την ερευνητική τεκμηρίωση
 • Αποκτήσει τις δεξιότητες στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών και σε άλλα γνωστικά πεδία όπου αυτό είναι εφικτό, όπως ογκολογία, μαιευτική, γηριατρική, αθλητιατρική κλπ
 • Αναπτύξει την αντίληψη του σεβασμού στην ατομικότητα του κάθε ασθενούς καθώς και της σημασίας της ενεργούς συμμετοχής του
 • Αναπτύξει την ικανότητα διαχείρισης και σωστής επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους άλλους επιστήμονες υγείας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλινικές εφαρμογές των κυριότερων και συχνότερων νοσολογικών οντοτήτων που χρήζουν φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η προτεινόμενη Βιβλιογραφία των μαθημάτων ειδικότητας του τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ