Πληροφορική και Επιστήμες Υγείας + Αρχές Διοίκησης στις Επιστήμες Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8Β10 + Π1-8Γ10

Εξάμηνο:

Η' Εξάμηνο

Ώρες:

2+2

Μονάδες ECTS:

5+5


Καθηγητές Μαθήματος

Στάμου Μαγδαληνή, Πέττα Γεωργία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας θα έχουν αποκτήσει γνώσεις:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση για την επιστήμη της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και μελέτης
 • Θα έχουν επίγνωση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Θα μπορούν να κατανοούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν στη συνέχεια τις μεθόδους συγγραφής και παρουσίασης εργασιών
 •  Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν, ερμηνεύουν και να συνθέτουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας (evidence based) μέσα από τον κλινικό συλλογισμό
 • Θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση τις διεθνείς οδηγίες
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή με επάρκεια των ειδικών συστημάτων τεχνολογίας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των πληροφοριών διαμέσου της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική και Τεχνολογία (κεντρική μονάδα, βοηθητικές μνήμες, συσκευές εισόδου – εξόδου, λογισμικό, δεδομένα, λειτουργικά συστήματα, πακέτα λογισμικού)
 2. Βασικές έννοιες των δικτύων και του διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική περιήγηση)
 3. Εκμάθηση συγγραφής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών εργασιών
 4. Διαχείριση δεδομένων με Υπολογιστικά Φύλλα
 5. Φύση και διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, Διακίνηση ιατρικής πληροφορίας
 6. Κωδικοποίηση ιατρικών όρων και συστήματα καταγραφής της ιατρικής πληροφορίας
 7. Ηλεκτρονικός και προσωπικός φάκελος υγείας, πρότυπα οργάνωσης δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια πληροφορίας πολιτών
 8. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 9. Πληροφοριακά Συστήματα για τη Φυσιοθεραπεία
 10. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, οργάνωση ιατρικών δεδομένων
 11. Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων (DICOM – PACS)
 12. Πρότυπα ανταλλαγής ιατρικής πληροφορίας
 13. Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
 14. Αναζήτηση σε επιστημονικές και εξειδικευμένες ιατρικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων
 15. Εκμάθηση μελέτης και κρίσης βιβλιογραφικών αναφορών και εξειδικευμένων άρθρων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καρανικόλας Ν. Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010.
Τόκης Ιωάννης και Τόκη Ευγενία, Πληροφορική υγείας, 1η έκδοση, 2006, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960-418-107-6
Μπότσης Ταξιάρχης και Χαλκιώτης Στέλιος, Πληροφορική υγείας, 1η έκδοση, 2005, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN: 978- 960-531-183-4
Βλαχόπουλος Γ, Κλεπετσάνης Π. Εφαρμογές Πληροφορικής στις Επιστήμες Υγείας. Πάτρα: Εκδόσεις Αλγόριθμος,2012.
Κουμπούρος Ι. Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας & Κοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 201
Akay M, Marsh A. Information Technologies in Medicine. NY: Wiley-IEEE Press, 2013.
Braunstein M. Health Informatics in the Cloud NY: Springer, 2012.
Donnelly WJ. Patient-centered medical care requires a patient-centered medical record. NY: Academic Medicine, Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
Venot Α, Burgun A, Quantin C (eds). Medical Informatics, e-Health, Fundamentals and Applications. NY: Springer, 2014.
Hoyt RE, Bailey N, Yoshihashi A (eds). Health Informatics: Practical Guide For Healthcare And Information Technology Professionals. 5th ed., Raleigh: Lulu, 2012.
Erl T, Puttini R, Mahmood Z. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Westford: The Prentice Hall Service Technology Series, 2013.
Fong B, Fong A, Li C.Telemedicine Technologies: Information Technologies in Medicine and Telehealth. NY: John Wiley & Sons Ltd, 2010.
Tripathi M, Delano D, Lund B, Rudolph L. Engaging patients for health information exchange. Bethesda: Health AffΑirs, 2009.
Thomas RJ, Nelson KJ. Research methods in Physical Activity. 2nd Edition. Human Kinetics, USA, 1990.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Research Quarterly for Exercise and Sports
Research technology Management
Telemedicine Journal and E-Health
Telecommunication Policy
Telecommunication Systems