Νευροφυσιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2030

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαδοπούλου Μαριάννα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση του ρόλου, της δομής και της λειτουργίας του νευρικού κυττάρου και του νευρικού συστήματος
 • Θα έχουν κατανοήσει τις αρχές που διέπουν τα βασικά λειτουργικά συστήματα του νευρικού συστήματος
 • Θα μπορούν να εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στην κατανόηση και ερμηνεία της κλινικής εικόνας των νευρολογικών ασθενών και συνακόλουθα να σχεδιάζουν ορθολογικά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση προκειμένου να αναλύουν τα κλινικά και παρακλινικά δεδομένα και να συνθέτουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της νευρολογικής νόσου
 • Θα μπορούν να αξιολογούν τους ασθενείς ολιστικά και να διαμορφώνουν στρατηγικές διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης βασισμένοι στα νευροφυσιολογικά δεδομένα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Νευρικά κύτταρα και συμπεριφορά: Κυτταρική δομή και μοριακή βιολογία νευρώνα
 2. Εγκέφαλος και συμπεριφορά
 3. Ανάπτυξη Νευρικού Συστήματος
 4. Νευρογλοιακά κύτταρα
 5. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
 6. Ηλεκτρικές ιδιότητες νευρώνα: Δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό ενεργείας, μετάδοση νευρικής ώσης
 7. Συναπτική διαβίβαση-Νευροδιαβιβαστές
 8. Νευρομυϊκή σύναψη
 9. Μυϊκό κύτταρο-Κινητική μονάδα
 10. Μυϊκή συστολή
 11. Ανατομική και λειτουργική οργάνωση νευρικού συστήματος-ανά επίπεδα (τελικός εγκέφαλος, διάμεσος εγκέφαλος, μέσος εγκέφαλος, ρομβοειδής εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, εγκεφαλικές συζυγίες, νωτιαία νεύρα)
 12. Ανατομική και λειτουργική οργάνωση αισθητικότητας (επιπολής και εν τω βάθει)
 13. Ανατομική και λειτουργική οργάνωση κίνησης (εκούσια-ακούσια κινητικότητα, πυραμιδικό- εξωπυραμιδικό σύστημα)
 14. Οπτική οδός
 15. Αιθουσαίο σύστημα
 16. Γνωστικές λειτουργίες: γλώσσα, μάθηση, μνήμη
 17. Νευροφυσιολογικής διαγνωστικές εξετάσεις: Βασικές αρχές
 18. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 19. Ηλεκτρομυογράφημα-Ηλκεκτρονευρογράφημα
 20. Προκλητά Δυναμικά: σωματοαισθητικά, οπτικά,ακουστικά, γνωσιακά
 21. Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών, Kandel, BROKEN HILL PUBLISHERS, 2016
Κλινική νευροφυσιολογία , Επιλεγμένα κεφάλαια από το βιβλίο BRADLEY’S NEUROLOGY IN CLINICAL PRACTICE, 7th EDITION, ELSEVIER, 2016
Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical-Electrophysiologic Correlations (Expert Consult – Online and Print), 3e Preston and Shapiro, 2012
Atlas of Nerve Conduction Studies and Electromyography, A. Arturo Leis and Michael P. Schenk, Oxford University Press, 2013
Neuromuscular Disorders in Clinical Practice, Katirji, Springer, 2014
Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle: Principles and Practice 3rd Edition, Jun M.D. Kimura , Oxford University Press, 2016
Clinical Neurophysiology (Contemporary Neurology Series), by Rubin Devon and Daube Jasper,4th Edition, Oxford University Press, 2016

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Clinical Neurophysiology
Journal of Neurophysiology
Journal of Neurology and Neurophysiology
Experimental Brain Research

 

Συνιστόμενοι διαδικτυακοί τόποι
Neuromuscular Home Page
International Federation of Clinical Neurophysiology
American Clinical Neurophysiology Society