Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5030

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος «Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις»:

 • Θα αποκτήσουν την ικανότητα να ολοκληρώσουν συστηματικά την αξιολόγηση του ασθενή με μυοσκελετικές παθήσεις
 • Θα έχουν την ικανότητα να κατανοούν τα υποκειμενικά και αντικειμενικά ευρήματα, να τα αναπαράγουν χρησιμοποιώντας τις κλινικές δοκιμασίες που είναι οι καταλληλότερες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε κλινικό/πρακτικό επίπεδο.
 • Θα μπορούν να κατανοούν και να καταγράφουν την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, και να ορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Θα μπορούν να οργανώσουν και να αναπτύξουν ένα τεκμηριωμένο πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας, καθώς και την ικανότητα να επεξηγούν στον ασθενή τους στόχους, μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να επιλέγουν την καταλληλότερη προσέγγιση για κάθε ασθενή, αλλά και να την επαναξιολογούν αντιλαμβανόμενοι τις εκάστοτε ανάγκες (εργασιακές, κοινωνικές, οικογενειακές), τροποποιώντας και προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις τους.
 • Στο πλαίσιο της επίγνωσης και εξάσκησης του φυσικού χώρου εργασίας της φυσικοθεραπείας, οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους κλινικής εφαρμογής της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες την αποκτηθείσα γνώση, να λειτουργήσουν σε διεπιστημονικό περιβάλλον, να κατανοήσουν τις επαγγελματικές και ηθικές ευθύνες και να αναγνωρίσουν την ανάγκη για δια βίου μάθηση και συνεχή αναζήτηση της
  επιστημονικής γνώσης.
 • Θα μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους και τεχνικές που επιλέγουν για κάθε μυοσκελετικό πρόβλημα/πάθηση, με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπρέπεια του ασθενή και δική τους.
 • Θα αντιλαμβάνονται και θα αναγνωρίζουν την αναμενόμενη εξέλιξη μιας παρέμβασης,
  και θα αναθεωρούν την προσέγγιση τους εάν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Θα μπορούν να κάνουν χρήση εργαλείων (ερωτηματολόγια, κλίμακες, μηχανήματα, κ.ά.) καταγραφής των υποκειμενικών και αντικειμενικών ευρημάτων, ενώ θα μπορούν να αναγνωρίσουν τυχόν αδυναμίες είτε της εξέτασης είτε της θεραπείας, και θα μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη άλλων κατάλληλότερων εργαλείων.
 • Θα μπορούν να επεξηγήσουν στον ασθενή τυχόν επιπλοκές, να τον προειδοποιήσουν για τυχόν ανεπιθύμητα συμβάματα, μέσα από τη στοχευμένη και αποτελεσματική επικοινωνία, εξασφαλίζοντας την συναίνεση του για οποιαδήποτε παρέμβαση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Συλλογή δεδομένων και Ανάλυση τους
 • Σύνθεση πληροφοριών, σχεδίαση πλάνου παρέμβασης και λήψη απόφασης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα ιατρικού απόρρητου, ειδικών πληθυσμών
 • Παρατήρηση και παραγωγή νέων τεχνικών ή παραλαγή υπαρχόντων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Ενότητα 1η-2η: Εισαγωγικές έννοιες στην φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων
 2. Ενότητα 3η: Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης
 3. Ενότητα 4η: Παραμορφώσεις των άκρων
 4. Ενότητα 5η-6η: Αρθροπάθειες – Αρθρίτιδες. Οστεαρθρίτιδα
 5. Ενότητα 7η-8η: Αρθροπάθειες – Αρθρίτιδες
 6. Ενότητα 9η: Μυοσκελετικές παθήσεις της ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ
 7. Ενότητα 10η: Μυοσκελετικές παθήσεις της ΑΜΣΣ
 8. Ενότητα 11η: Παθήσεις μαλακών μορίων
 9. Ενότητα 12η: Παθήσεις μαλακών μορίων
 10. Ενότητα 13η: Παθήσεις μαλακών μορίων

 

Εργαστηριακό Μέρος

 1. Εισαγωγικές έννοιες. Αξιολόγηση ασθενή με μυοσκελετική πάθηση. Λήψη ιστορικού, καταγραφή των δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών αξιολόγηση και θεραπείας
 2. Αρχές Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και Φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης στις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης: Κύφωση – Λόρδωση, Επίπεδη ράχη, Χαλαρή θέση, Σκολίωση, Ραιβόκρανο
 3. Αρχές Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και Φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης του Μυϊκού ιστού – Περιτονία: Τεχνικές φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης με έμφαση στις αρχές της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και αποκατάστασης τους με διάφορες
  μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης»,
  τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 4. Αρχές Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και Φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης του συνδετικού ιστού (σε χρόνια προβλήματα) – Σύνδεσμοι / Θύλακες/ Ορογόνοι Θύλακες. Τεχνικές φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης με έμφαση στις αρχές της
  φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και αποκατάστασης τους με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών
  τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates,κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 5. Αρχές Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και Φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης του συνδετικού ιστού (σε χρόνια προβλήματα)– Τένοντες. Τεχνικές φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης με έμφαση στις αρχές της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και
  αποκατάστασης τους με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός,
  ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 6. Αρχές Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και Φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης του Νευρικού ιστού (κινητοποίηση του περιφερικού νευρικού ιστού) (σε χρόνια προβλήματα). Τεχνικές φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης .
 7. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στην περιοχή της ΟΜΣΣ. Πρακτική άσκηση σε χαρακτηριστικό παράδειγμα οσφυαλγίας/ισχιαλγίας μυοπεριτονιακής αιτιολογίας με ή χωρίς ριζοπάθεια με έμφαση στις αρχές της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και αποκατάστασης τους με διάφορες μεθόδους-
  τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates,
  κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους.
 8. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στην περιοχή της ΑΜΣΣ. Πρακτική άσκηση σε χαρακτηριστικό παράδειγμα αυχεναλγίας/πόνου ακτινοβολούμενο
  στο Άνω Άκρο, με έμφαση στις αρχές της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και αποκατάστασης τους με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών
  μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους.
 9. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στην περιοχή του ισχίου, με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική
  «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 10. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στην περιοχή του γόνατος. Πρακτική άσκηση σε χαρακτηριστικό παράδειγμα οστεοαρθρίτιδας γόνατος με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους.
 11. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στη περιοχή του πόδιου και των δακτύλων με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 12. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στην περιοχή του ώμου. Πρακτική άσκηση σε χαρακτηριστικό παράδειγμα συμφητικής θυλακίτιδας ώμου με διάφορες μεθόδους τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 13. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στην περιοχή του αγκώνα με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 14. Πρακτική εφαρμογή των εννοιών Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε μυοσκελετικές παθήσεις στη περιοχή του χεριού και των δακτύλων με διάφορες μεθόδους-τεχνικές (τεχνικές κινητοποίησης, προγράμματα κινησιοθεραπείας, κ.ά.), πρωτόκολλα εφαρμογής ηλεκτρο-φυσικών μέσων, εφαρμογή συμπληρωματικών/ εναλλακτικών τεχνικών (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, τεχνική «ξηράς βελόνης», τεχνικές Pilates, κ.ά.) τόσο σε συντηρητική όσο και σε χειρουργική προσέγγιση σε ενήλικες και παιδιά/εφήβους
 15. Τελική εξέταση των φοιτητών είτε με ομαδικές εργασίες κλινικών περιπτώσεων (θεωρητικής και πρακτικής εφαρμογής) είτε/και με προφορική εξέταση εφ’ όλης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brotzman SB, Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation. 3rd Edition. Philadelphia, PA: Mosby, 2011.
Brotzman SB, Wilk KE. Handbook of Orthopaedic Rehabilitation. Philadelphia, PA: Mosby, 2007.
Canale T, Beaty J. Campbell’s Operative Orthopaedics. 12th Edition. London: Mosby, 2013.
Donatelli R, Wooden M. Orthopaedic Physical Therapy. 4th Edition. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone, 2009.
Hoppenfeld S: Ορθοπεδική Νευρολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2005.
Hoppenfield S. Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2008.
Kisner C, Colby L. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 6th edition. Philadelphia: Published by DavisPlus, 2012.
Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 5th Edition. Philadelphia, PA: W.B Saunders, 2008.
McRae R, Esser M. Practical Fracture Treatment. 5th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. Ελληνική έκδοση:
Σουκάκος Π, Βλάσης Κ, Νάτσης Κ. Κλινική Αντιμετώπιση Καταγμάτων. Αθήνα: Ιατρικές Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008.
Miller M, Hart J. Review of Orthopaedics. 6th Edition. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2012. Ελληνική Έκδοση: Μπάμπης Γ. Review Ορθοπαιδικής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2010.
Petty J. Nichola. Neuromusculoskeletal Examination and Assessment: A Handbook for Therapists
Snyder G. Differential diagnosis for physical therapists. 5th Edition. Edinburgh: Saunders Elsevier, 2012
Solomon L, Warwick D and Nayagam S. Apley’s System of Orthopaedics and Fractures. 9th edition.Oxford: Taylor & Francis Group, 201