Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Κακώσεις

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4010

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Γεωργούδης Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος «Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Κακώσεις»:

 • Θα αποκτήσουν την ικανότητα να ολοκληρώσουν συστηματικά την αξιολόγηση του ασθενή με μυοσκελετικά προβλήματα
 • Θα έχουν την ικανότητα να κατανοούν τα υποκειμενικά και αντικειμενικά ευρήματα, να τα αναπαράγουν χρησιμοποιώντας τις κλινικές δοκιμασίες που είναι οι καταλληλότερες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε κλινικό/πρακτικό επίπεδο.
 • Θα μπορούν να κατανοούν και να καταγράφουν την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, και να ορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στις μυοσκελετικές κακώσεις.
 • Θα μπορούν να οργανώσουν και να αναπτύξουν ένα τεκμηριωμένο πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας, καθώς και την ικανότητα να επεξηγούν στον ασθενή τους στόχους, μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να επιλέγουν την καταλληλότερη προσέγγιση για κάθε ασθενή, αλλά και να την επαναξιολογούν αντιλαμβανόμενοι τις εκάστοτε ανάγκες (εργασιακές, κοινωνικές, οικογενειακές), τροποποιώντας και προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις τους.
 • Στο πλαίσιο της επίγνωσης και εξάσκησης του φυσικού χώρου εργασίας της φυσικοθεραπείας, οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους κλινικής εφαρμογής της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες την αποκτηθείσα γνώση, να λειτουργήσουν σε διεπιστημονικό περιβάλλον, να κατανοήσουν τις επαγγελματικές και ηθικές ευθύνες και να αναγνωρίσουν την ανάγκη για δια βίου μάθηση και συνεχή αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης.
 • Θα μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους και τεχνικές που επιλέγουν για κάθε μυοσκελετική κάκωση, με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπρέπεια του ασθενή και δική τους.
 • Θα αντιλαμβάνονται και θα αναγνωρίζουν την αναμενόμενη εξέλιξη μιας παρέμβασης, και θα αναθεωρούν την προσέγγιση τους εάν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Θα μπορούν να κάνουν χρήση εργαλείων (ερωτηματολόγια, κλίμακες, μηχανήματα, κ.ά.) καταγραφής των υποκειμενικών και αντικειμενικών ευρημάτων, ενώ θα μπορούν να αναγνωρίσουν τυχόν αδυναμίες είτε της εξέτασης είτε της θεραπείας, και θα μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη άλλων κατάλληλότερων εργαλείων.
 • Θα μπορούν να επεξηγήσουν στον ασθενή τυχόν επιπλοκές, να τον προειδοποιήσουν για τυχόν ανεπιθύμητα συμβάματα, μέσα από τη στοχευμένη και αποτελεσματική επικοινωνία, εξασφαλίζοντας την συναίνεση του για οποιαδήποτε παρέμβαση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Συλλογή δεδομένων και Ανάλυση τους
 • Σύνθεση πληροφοριών, σχεδίαση πλάνου παρέμβασης και λήψη απόφασης
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα ιατρικού απόρρητου, ειδικών πληθυσμών
 • Παρατήρηση και παραγωγή νέων τεχνικών ή παραλαγή υπαρχόντων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Εισαγωγή στο βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της φυσικοθεραπευτικκής αξιολόγησης και αντιμετώπισης των μυοσκελετικών κακώσεων
 2. Αρχές Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και καταγραφής σε μυοσκελετικά προβλήματα.
 3. Μυοσκελετικές κακώσεις του ώμου – ωμικής ζώνης
 4. Μυοσκελετικές κακώσεις αγκώνα
 5. Μυοσκελετικές κακώσεις καρπού και άκρας χείρας
 6. Μυοσκελετικές κακώσεις περιοχής του ισχίου
 7. Μυοσκελετικές κακώσεις της περιοχής του γόνατος
 8. Μυοσκελετικές κακώσεις περιοχής του άκρου ποδός
 9. Μυοσκελετικές κακώσεις περιοχής της σπονδυλικής στήλης (αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή μοίρα).
 10. Κακώσεις περιφερικών νεύρων (νευραπραξία, αξονότμηση, νευρότμηση) με περιοχική εφαρμογή στα άνω άκρα και στο πρόσωπο.
 11. Κακώσεις περιφερικών νεύρων με περιοχική εφαρμογή στα κάτω άκρα
 12. Σύνδρομα «παγίδευσης» νεύρων στο άνω και κάτω άκρο
 13. Αρχές εφαρμογής προγραμμάτων φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης των κακώσεων περιφερικών νεύρων

 

Εργαστηριακό Μέρος – Κλινική Εκπαίδευση

 1. Εισαγωγικές έννοιες. Αξιολόγηση ασθενή με μυοσκελετική κάκωση
 2. Αξιολόγηση του ασθενή με μυοσκελετική κάκωση (ενήλικες και παιδιά)
 3. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων του ώμου σε ενήλικες και παιδιά
 4. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων του αγκώνα σε ενήλικες και παιδιά
 5. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων του καρπού/ άκρας χείρας σε ενήλικες και παιδιά
 6. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων της περιοχής της λεκάνης και του ισχίου σε ενήλικες και παιδιά
 7. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων της περιοχής του γόνατος σε ενήλικες και παιδιά
 8. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων της περιοχής του άκρου ποδός σε ενήλικες και παιδιά
 9. Αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών κακώσεων της σπονδυλικής στήλης σε ενήλικες και παιδιά
 10. Αξιολόγηση των νευρολογικών επιπέδων της ΑΜΣΣ και του βραχιονίου πλέγματος
 11. Αξιολόγηση νευρολογικών επιπέδων της ΘΜΣΣ, της ΟΜΣΣ και των ιεροκοκυγικών ριζών/ισχιακό νεύρο
 12. Πρωτόκολλο εφαρμογής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση κάκωσης περιφερικού νεύρου
 13. Πρωτόκολλο εφαρμογής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε κακώσεις βραχιονίου πλέγματος μετά από συντηρητική ιατρική αποκατάσταση ή χειρουργείο
 14. Αξιολόγηση και αποκατάσταση σε προβλήματα εγκεφαλικών συζυγιών. Αντιμετώπιση
  πάρεσης προσωπικού νεύρου
 15. Αξιολόγηση φοιτητών

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brotzman SB, Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation. 3rd Edition. Philadelphia, PA: Mosby, 2011.
Brotzman SB, Wilk KE. Handbook of Orthopaedic Rehabilitation. Philadelphia, PA: Mosby, 2007.
Canale T, Beaty J. Campbell’s Operative Orthopaedics. 12th Edition. London: Mosby, 2013.
Donatelli R, Wooden M. Orthopaedic Physical Therapy. 4th Edition. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone, 2009.
Hoppenfeld S: Ορθοπεδική Νευρολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2005.
Hoppenfield S. Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2008.
Kisner C, Colby L. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 6th edition. Philadelphia: Published by DavisPlus, 2012.
Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 5th Edition. Philadelphia, PA: W.B Saunders, 2008.
McRae R, Esser M. Practical Fracture Treatment. 5th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. Ελληνική έκδοση:
Σουκάκος Π, Βλάσης Κ, Νάτσης Κ. Κλινική Αντιμετώπιση Καταγμάτων. Αθήνα: Ιατρικές Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008.
Miller M, Hart J. Review of Orthopaedics. 6th Edition. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2012. Ελληνική Έκδοση: Μπάμπης Γ. Review Ορθοπαιδικής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2010.
Petty J. Nichola. Neuromusculoskeletal Examination and Assessment: A Handbook for Therapists
Snyder G. Differential diagnosis for physical therapists. 5th Edition. Edinburgh: Saunders Elsevier, 2012
Solomon L, Warwick D and Nayagam S. Apley’s System of Orthopaedics and Fractures. 9th edition. Oxford: Taylor & Francis Group, 2013