Μεθοδολογία της Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4060

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Γιόφτσος Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανός:

 • να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα (σκοπούς & στόχους) της έρευνας στη κλινική πράξη και στη φυσικοθεραπεία
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τα βήματα στην εκτέλεση μιας έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής)
 • να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό (research design) και πρωτόκολλο για την διερεύνηση ενός ερευνητικού ερωτήματος
 • να γνωρίζει βασικές έννοιες περιγραφικής στατιστικής όπως τον μέσο όρο, μέση τιμή, τυπική απόκλιση, τυπικό λάθος, κύρτωση κλπ. και τη χρήση αυτών σε μια έρευνα
 • να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις απειλές των ερευνών στην αρθρογραφία και να προβαίνει στην κριτική τους
 • να ακολουθεί τους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας όταν διεξάγει μια έρευνα
 • να αναγνωρίζει την σημασία των εννοιών της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη
 • να γνωρίζει τους τρόπους συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου και παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας
 • να γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα σύγχρονα μέσα και μεθόδους για να διεξάγει μιας επιστημονικής έρευνας
 • να χρησιμοποιεί τις διεθνείς βάσεις δεδομένων για ανεύρεση πληροφοριών στο χώρο της υγείας
 • να χρησιμοποιεί τα διάφορα στατιστικά προγράμματα για εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων μιας έρευνας
 • να παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας στο ευρύτερο κοινό με χρήση των ΤΠΕ

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (internet, βάσεις δεδομένων, λογισμικά, κα)
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραπτής και προφορικής παρουσίασης της επιστημονικής γνώσης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή, έννοια και μορφές έρευνας
 2. Πηγές πληροφόρησης – Ανασκόπηση της αρθρογραφίας – Βιβλιογραφίας
 3. Σχεδιασμός Επιστημονικής Μελέτης – Πρωτόκολλα Έρευνας
 4. Δειγματοληψία
 5. Αρχές Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας
 6. Πειραματική – ποσοτική έρευνα στη Φυσικοθεραπεία Ι
 7. Πειραματική – ποσοτική έρευνα στη Φυσικοθεραπεία ΙΙ
 8. Στατιστική Ανάλυση και Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων
 9. Ποιοτική – περιγραφική έρευνα στη Φυσικοθεραπεία – Ερωτηματολόγια – Συνέντευξη
 10. Συστηματική ανασκόπηση – μετανάλυση
 11. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας – συγγραφή άρθρου – προφορικής και
 12. αναρτημένης ανακοίνωσης
 13. Δεοντολογία και Ηθική της Έρευνας
 14. Κριτική δημοσιευμένων ερευνών

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Batavia M. Clinical Research for Health Professionals. A User Friendly Guide. Butterworth -Heinemann, 2001.
Bork CE. Research in Physical Therapy. Philadelphia PA: J.B Lippincott Co, 1993.
Bowling A. Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services. 3rd Edition. Buckingham –Philadelphia: Open University Press, 2009. (Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία. Εκδόσεις Πασχαλίδης 2013.)
Carter R, Lubinsky J, Domholdt E. Rehabilitation Research. Principles and Applications. 4th Edition. St. Louis,MO: Elsevier Saunders, 2010.
Currier DP. Elements of Research in Physical Therapy. 3rd Edition. Baltimore MD: Williams and Wilkins, 1990.
Domholdt E, Carter DR, Lubinsky J. Physical Therapy Research: Principles and Applications. 4th Edition. St.Louis, MO: Saunders, 2010.
French S. Practical Research, Εκδόσεις Butterworth-Heinemann 1993.
Hicks C. Research For Physiotherapist , Εκδόσεις Churchill Livingstone 1999.
Howard, Sharp J.A. : Η Επιστημονική Μελέτη, Guttenberg, Αθήνα, 1994.
Payton OD, Sullivan MS. Research: The Validation of Clinical Practice. 4th Edition. Philadelphia PA: F.A. Davis,2005.
Portney LG, Watkins MP. Foundations of Clinical Research: Applications to Practice. 3rd Edition. Upper Saddle River NJ: Pearson/Prentice Hall, 2008.
Sim J, Wright C. Research in Health Care. United Kingdom: Nelson Thornes, 2002.
Τhomas, J., Nelson, J. Μέθοδοι Έρευνας Στη Φυσική Δραστηριότητα, Εκδόσεις Πασχαλίδη 2013.
Γέμπτος Π.: Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Εκδόσεις Παπαζήσης, 1991.
Δαρβίρη Χρ. Μεθοδολογία Έρευνας στο χώρο της υγείας. Εκδόσεις Πασχαλίδη 2009.
Δημητρόπουλος Ε. Εισαγωγή Στη Μεθοδολογία Της Επιστημονικής Έρευνας, Εκδόσεις Έλλην, 2001.
Καμπίτσης Χ. Η Έρευνα Στις Αθλητικές Επιστήμες, Εκδόσεις Τσαρτσιάνης Θεσσαλονίκη, 2004.
Παναγιωτάκος Δημ. Μεθοδολογία της έρευνας και της Ανάλυσης Δεδομένων για τις Επιστήμες της Υγείας, Εκδόσεις Μ. Τσακαρίδου & Σια ΟΕ 2011.
Παρασκευόπουλου, Ι. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Αθήνα 1993.
Σαχίνη Καρδάση Α: Μεθοδολογία Της Έρευνας. Εφαρμογή στο χώρο της υγείας, Εκδόσεις ΒΗΤΑ 1996.
Σαχίνη Α, Καρδάση Α. Μεθοδολογία Έρευνας στα Επαγγέλματα Υγείας. 3η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα, 2007

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Quality of Life Research
Trials
BMC Medical Research Methodology
Journal of Medical Ethic