Κλινική Ηλεκτροθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3040

Semester:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Παπαθανασίου Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα έχουν αποκτήσει τις θεμελιώδεις γνώσεις για τις ενδείξεις εφαρμογής, τις αντενδείξεις,τις βιολογικές επιδράσεις και τα θεραπευτικά αποτελέσματα των ηλεκτρικών ρευμάτων
 • Θα είναι ικανοί να ενημερώνουν τον ασθενή για το σκοπό του ηλεκτρικού ερεθισμού, τα οφέλη, το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, τους πιθανούς κινδύνους και να λαμβάνουν έγγραφη ενημερωμένη συναίνεση για την εφαρμογή του ΗΕ (patient informconsent)
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιολόγηση των ασθενών τους και την εφαρμογή τωνκατάλληλων θεραπευτικών σχημάτων και πρωτόκολλων εφαρμογής του κλινικού ηλεκτρικού ερεθισμού και των ειδικών εφαρμογών του.
 • Θα είναι ικανοί να συνεργάζονται και με άλλες ειδικότητες επιστημόνων υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (multidisciplinarymeetings)

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή των βασικών αρχών της κλινικής ηλεκτροθεραπείας.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στον Κλινικό Ηλεκτρικό Ερεθισμό
 2. Συνοπτικά στοιχεία της βιοφυσικής και των βιολογικών επιδράσεων του ηλεκτρικού ερεθισμού
 3. Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός Εννευρωμένων Μυών
 4. Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός Απονευρωμένων Μυών
 5. Ειδικές οδηγίες εφαρμογής Ηλεκτρικού Μυϊκού Ερεθισμού Απονευρωμένων Μυών
 6. Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός. Ανατομία και Νευροφυσιολογία της Ηλεκτροαναλγησίας
 7. Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός. Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός (TENS)
 8. Αισθητικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός. Ρεύματα Συμβολής (InterferentialCurrents)
 9. Ηλεκτρικός ερεθισμός σε παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)
 10. Εφαρμογή Λειτουργικού Ηλεκτρικού Ερεθισμού (FunctionalElectricalStimulation- FES)
 11. Ιοντοφόρεση
 12. Ηλεκτρομυογραφία – Μελέτη Ταχυτήτων Αγωγής Νεύρων. Επανεκπαίδευση νευροκινητικού συστήματος με Ηλεκτρομυογραφική ΒιολογικήΕπανατροφοδότηση (EMG-Biofeedback)
 13. Εφαρμογές ηλεκτρικού ερεθισμού για ειδικούς θεραπευτικούς σκοπούς

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γιόκαρης Π. Θεραπευτικά Σχήματα – Κλινική Ηλεκτροθεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Γράμμα A.E., 2007.
Μπάκας Ε. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση. Τόμος 1ος. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα, 1995.
Φραγκοράπτης Ε. Εφαρμοσμένη Ηλεκτροθεραπεία – Θεωρία και Πράξη Μεθόδων Ηλεκτροθεραπείας . Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πετρούλα, 1994
Mackler L, Robinson A. Clinical Electrophysiology: Electrotherapy and Electrophysiologic Testing. ThirdEdition. Baltimore, MD: WoltersKluwer – LippincottWilliams&Wilkins, 2008.
Nelson RM, Currier DP, Hayes KW. Clinical Electrotherapy. Third Edition. USA: Apleton& Lange, 1999.
Robertson V, Ward A, Low J, et al. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. 4th Edition. Edinburgh: ButterworthHeinemann, 2006.
Robertson V, Ward A, Low J, et al. Ηλεκτροθεραπεία – Βασικές Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή. 4η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2011.
Watson T. Ηλεκτροθεραπεία – Τεκμηριωμένη Πρακτική. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2011.
William P. Therapeutics Modalities in Rehabilitation. 4th Edition. Columbus, OH: McGraw-Hill Global Education Holdings, 2011.