Κλινική Εκπαίδευση στην Αναπνευστική και Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5010

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

11

Μονάδες ECTS:

10


Καθηγητές Μαθήματος

Πατσάκη Ειρήνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • Προσεγγίζουν τον αναπνευστικό ασθενή και να αναπτύσσουν σχέση συνεργασίας/εμπιστοσύνης
 • Συνδέουν τη θεωρία με την τεκμηριωμένη γνώση στην κλινική πρακτική
 • Γνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα ευρήματα της αξιολόγησης του αναπνευστικού και χειρουργημένου ασθενούς στο κλινικό περιβάλλον, μέσα από ολοκληρωμένο κλινικό συλλογισμό
 • Να μοιράζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τους άλλους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ίδιου ασθενούς
 • Κατανοούν την ποικιλία των επιλογών στην κλινική πρακτική, συνδυάζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση με τις δυνατότητες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά
 • Προσδιορίζουν και να θέτουν ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα και ασφαλή θεραπευτικά μέσα/τεχνικές
 • Εφαρμόζουν τις ειδικές εξατομικευμένες παρεμβάσεις της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε χρόνιους ασθενείς καθώς και σε βαρέως πάσχοντες και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης των ασθενών αυτών
 • Αναλαμβάνουν ευθύνες και να λαμβάνουν αποφάσεις σε απρόβλεπτα συμβάματα.
 • Επαναξιολογούν την επιλεγμένη θεραπευτική παρέμβαση αναγνωρίζοντας τα σημεία βελτίωσης ή επιδείνωσης της κλινικής εικόνας του αναπνευστικού και χειρουργημένου ασθενούς
 • Να εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας και βιοηθικής

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε Διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Προσδιορισμός του ρόλου του Αναπνευστικού Φυσ/τή στο κλινικό περιβάλλον
 2. Θεωρίες αλλαγής συμπεριφοράς: Μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία (health belief model), Μετα-θεωρητικό μοντέλο αλλαγής σταδίων συμπεριφοράς (trans-theoretical model), Μοντέλο της σχεδιασμένης συμπεριφοράς (planned behavior
  theory). Ερευνητική τεκμηρίωση για την εφαρμογή των θεωριών αυτών σε αναπνευστικές παθήσεις.
 3. Εργαλεία αξιολόγησης και συσκευές/εξοπλισμός στην Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία (σπιρόμετρο, οξύμετρο, μετρητής μέγιστης εισπνευστικής-MIP- εκπνευστικής πίεσης-MEP, καπνογράφος, συσκευές προώθησης βρογχικών εκκρίσεων, συσκευή ΜΕΜΑ, ασκός ανάνηψης, συσκευές χορήγησης οξυγόνου, συσκευή αναρρόφησης, σπιρόμετρα κνήτρου, ροόμετρο, συσκευές χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων για παιδιά και ενήλικες, κ.α). Εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση τους.
 4. Αναπνευστική Ανεπάρκεια – Μηχανικός αερισμός – Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός (ΜΕΜΑ) και κλινική εφαρμογή. Κλινικό εργαστήριο ΜΕΜΑ.
 5. Η επίδραση της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας στην οξεοβασική ισορροπία, ανάλυση κλινικών περιστατικών.
 6. Οξυγονοθεραπεία σε χρόνιους αναπνευστικούς ασθενείς και βαρέως πάσχοντες. Κλινική εφαρμογή και ρύθμιση των συσκευών οξυγονοθεραπείας.
 7. Ανάλυση και διαχείριση κλινικών περιστατικών αποφρακτικών παθήσεων: Αξιολόγηση, κλινικός συλλογισμός και σχεδιασμός εξατομικευμένης παρέμβασης.
 8. Πνευμονική αποκατάσταση: Αξιολόγηση, Κριτήρια ένταξης-αποκλεισμού, Τυποποιημένα προγράμματα αερόβιας άσκησης και ενδυνάμωσης αναπνευστικών και περιφερικών μυών. Διαχείριση κλινικών περιστατικών.
 9. Αξιολόγηση, κλινικός συλλογισμός και εξατομικευμένη διαχείριση περιστατικών Χειρουργείου θώρακος-Κοιλίας (καρδιάς-πνευμονικού ιστού-άνω κοιλίας).
 10. Αξιολόγηση, κλινικός συλλογισμός και εξατομικευμένη διαχείριση κλινικών περιστατικών με: παθήσεις του υπεζωκότα, παραμορφώσεις Σ.Σ και θώρακα και παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος.
 11. Κλινική εκπαίδευση στην αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων σε βαρέως πάσχοντες.
 12. Αξιολόγηση, κλινικός συλλογισμός και εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική διαχείριση κλινικών περιστατικών βαρέως πασχόντων.
 13. Αξιολόγηση, κλινικός συλλογισμός και εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών ΜΕΘ με: πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα-VAP, ατελεκτασία, νευρομυικό σύνδρομο, μετεγχειρητικές επιπλοκές, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις
  Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού, ασταθή θώρακα (flail chest),
  εκτεταμένα εγκαύματα, πνευμονική εμβολή, κ.α.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γραμματοπούλου Ε. Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές και Μέθοδοι Αξιολόγησης στις Αναπνευστικές Παθήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κωσταντάρας,2017.
AACVPR. Κατευθυντήριες οδηγίες για τα προγράμματα Πνευμονικής Αποκατάστασης.Επιμέλεια: Γραμματοπούλου Ε., Σκορδίλης Ε. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2015.
Μυριανθεύς Π, Μπαλτόπουλος Γ. Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2005.
Grammatopoulou E, Charmpas T, Strati E, et al. Τhe scope of physiotherapy services provided in public ICUs in Athens, Greece. Physiotherapy Theory and Practice. 2017; 33: 1-9.
Bissett B, Leditschke IA, Paratz JD, et al. Respiratory dysfunction in ventilated patients: Can inspiratory muscle training help? Anesth Intensive Care. 2012; 40:236-246.
Cader SA, Vale RG, Castro JC, et al. Ιnspiratory muscle training improves maximal inspiratory pressure and may assist weaning in older intubated patients: A randomized trial. J Physiother. 2010; 56:171-177.
Daniels T. Physiotherapeutic management strategies for the treatment of cystic fibrosis in adults. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 2010; 3:201–212.
Grammatopoulou E, Belimpasaki V, Valalas A, et al. Active Cycle of Breathing Techniques-ACBT contributes to pain reduction in patients with rib fractures. Hellenic Journal of Surgery. 2010; 82:42-47.
Grammatopoulou E, Haniotou A, Douka G, et al. Factors associated with BMI in Greek adults with asthma. Journal of Asthma. 2010; 47:276-280.
Mackenzie C, Imle C, Ciesla N. Chest physiotherapy in the intensive care unit. Baltimore, Maryland: Williams & Wilkins, 1989.
Moodie LH, Reeve JC, Vermeulen N, et al. Inspiratory muscle training to facilitate weaning from mechanical ventilation: Protocol for a systematic review. BMC Research Notes. 2011; 4:283.
Reeve J. Physiotherapy interventions to prevent postoperative pulmonary complications following lung resection. What is the evidence? What is the practice? New Zealand Journal of Physiotherapy. 2008; 36(3):118-130.
Schweickert A, William D, Kress JP. Implementing Early Mobilization Interventions in Mechanically Ventilated Patients in the ICU Early Mobilization in the ICU. Chest. 2011; 6:1612-1617.
Stiller K. Physiotherapy in intensive care towards an evidence-based practice. Chest. 2000; 118:1801-1813.
Stiller K. Safety issues that should be considered when mobilizing critically ill patients. Critical Care Clin. 2007; 23:35-37.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Chest
Respiratory Medicine
Journal of Asthma
Quality of Life Research
American Journal of Critical Care Medicine
American Journal of Critical Care
American Journal of Critical Care Nursing
Physiotherapy Theory and Practice