Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7010

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

11

Μονάδες ECTS:

10


Καθηγητές Μαθήματος

Σακελλάρη Βασιλική

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία θα μπορούν:

 • Να συνδέουν τη θεωρία με την τεκμηριωμένη γνώση στην κλινική πρακτική
 • Να προσδιορίζουν το στόχο του εξατομικευμένου προγράμματος του ασθενή
 • Να αποτιμούν το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης στη βάση του ορθού κλινικού συλλογισμού
 • Να ερμηνεύουν τους παθολογικούς μηχανισμούς των διαταραχών της στάσης, της κίνησης και της ισορροπίας, όπως αυτές εκδηλώνονται στους νευρολογικούς ασθενείς
 • Να αντιλαμβάνονται την κλινική σπουδαιότητα της επαναξιολόγησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα – καταλληλότητα της επιλεγμένης θεραπευτικής παρέμβασης
 • Να μελετούν διεξοδικά τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και να ερμηνεύουν τα ευρήματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων.
 • Να καταχωρούν και ερμηνεύουν τα ευρήματα της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης συνεκτιμώντας λοιπά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα σε κλινικό περιβάλλον
 • Να παρακολουθούν και να τηρούν φάκελο του ασθενούς
 • Να θέτουν στόχους ανάλογα με τη θεραπευτική πορεία του ασθενούς και να καταρτίζουν το πλάνο αποκατάστασης, αναγνωρίζοντας την πρόοδο ή μη της κατάστασης του ασθενή και τα προβλεπόμενα επίπεδα βελτίωσή του, θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
 • Να καθορίζουν το είδος και να ερμηνεύουν την επίδραση της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε νευρολογικούς ασθενείς στα διαφορετικά στάδια αποκατάστασης, σε διαφορετικές κλινικές συνθήκες (Μ.Ε.Θ., κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήριο κ.ά.)
 • Να ενσωματώνουν τις σύγχρονες κλινικές οδηγίες στην κλινική πρακτική της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε νευρολογικούς ασθενείς
 • Να αλληλεπιδρούν με τον ασθενή σκόπιμα και αποτελεσματικά συνάπτοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και παρέχοντας αίσθημα ασφάλειας
 • Να αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις ειδικές σχέσεις μεταξύ ασθενούς, θεραπευτών και οικογένειας
 • Να λειτουργούν αποτελεσματικά και συναδελφικά στο πλαίσιο της ομάδας δι- επιστημονικής προσέγγισης καθώς και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας
 • Να σέβονται τους ηθικούς κανόνες και το ιατρικό απόρρητο

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε Διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 1. Εισαγωγή στην κλινική φυσικοθεραπεία νευρολογικών παθήσεων
 2. Δομή και οργάνωση κλινικών και μονάδων αποκατάστασης νευρολογικών ασθενών
 3. Οργάνωση και εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίων
 4. Η αξιολόγηση του νευρολογικού ασθενούς
 5. Η συμβολή της τεχνολογίας στην αποκατάσταση νευρολογικών ασθενών
 6. Κινητική αναπηρία, ποιότητα ζωής, αυτοεξυπηρέτηση και αυτονομία
 7. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση νευρολογικών παθήσεων σε διαφορετικές κλινικές συνθήκες.
 8. Βασικές αρχές αποκατάστασης σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και Ειδικούς Πληθυσμούς – ιδιαιτερότητες
 9. Καθορισμός προγράμματος αποκατάστασης νευρολογικών ασθενών (παρουσίαση περιπτώσεων)
 10. Μέσα και τεχνικές φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης (παρουσίαση περιπτώσεων)
 11. Ασθενείς με πολλαπλές αναπηρίες (παρουσίαση περιπτώσεων)
 12. Αντιμετώπιση των διαταραχών του μυϊκού τόνου (παρουσίαση περιπτώσεων)
 13. Αντιμετώπιση των διαταραχών συντονισμού, ισορροπίας, και βάδισης (παρουσίαση περιπτώσεων).
 14. Κλινικός συλλογισμός και επίλυση προβλημάτων στην αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων. Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και της πράξης με τη θεωρία

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 1. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση στα διάφορα στάδια αποκατάστασης
 2. Διαφορική αξιολόγηση νευρολογικών ασθενών σύμφωνα με το είδος της διαταραχής
 3. Διαχείριση – αντιμετώπιση των διαταραχών του μυϊκού τόνου
 4. Διαχείριση – αντιμετώπιση των διαταραχών νευρομυϊκού συντονισμού και ισορροπίας
 5. Επανεκπαίδευση της βάδισης νευρολογικών ασθενών
 6. Διαχείριση – αντιμετώπιση της μυϊκής αδυναμίας
 7. Διαχείριση – αντιμετώπιση των αισθητηριακών – αντιληπτικών ελλειμμάτων
 8. Εμπέδωση γνώσεων – Παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων
 9. Κινητοποίηση – μετακίνηση νευρολογικού ασθενή
 10. Εφαρμοσμένη χρήση εργαστηριακού – νοσοκομειακού εξοπλισμού
 11. Χρήση ορθοτικών μέσων, προθέσεων και βοηθημάτων
 12. Εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών μέσων σε νευρολογικούς ασθενείς
 13. Εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών τεχνικών σε νευρολογικούς ασθενείς
 14. Σχεδιασμός θεραπείας – καθορισμός θεραπευτικού πλαισίου

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασιλόπουλος Δ. Νευρολογία – Επιτομή θεωρίας και πράξης. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2003.
Λογοθέτης Ι., Μυλωνάς Ι. Νευρολογία Λογοθέτη. 4η έκδοση, University Studio Press, 2004.
Barnes M., Johnson G. Σύνδρομο Ανώτερου Κινητικού Νευρώνα και Σπαστικότητα. Εκδόσεις Παρισιάνου, 2008.
Braddom R. Physical medicine and rehabilitation. Saunders, 3rd edition, 2006.
Bromley Ι. Τετραπληγία και παραπληγία, Έκδοση: 6η Εκδόσεις Παρισιάνου, 2011
Car J., Shepherd R. Νευρολογική Αποκατάσταση. Βελτιστοποίηση των Κινητικών Επιδόσεων. Έκδοση: 2η Εκδόσεις Παρισιάνου, 2017
Deborah S. Nichols-Larsen. Νευρολογική αποκατάσταση. Νευροεπιστήμες και Νευροπλαστικότητα στη Φυσικοθεραπεία. Εκδόσεις Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις , 2017
Edwards S. Neurological Physiotherapy. A problem-solving approach. Churchill Livingstone, 2nd edition, 2002.
Gabard D., Martin M. Physical therapy ethics. F. A. Davis Co, 1st edition, 2003.
Jewell D. Guide to evidence-based physical therapy practice. Jones & Bartlett publishers, 1st edition, 2007.
Levitt, S. Θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και της κινητικής καθυστέρηση. Έκδοση: 5η Εκδόσεις Παρισιάνου, 2014
Martin and Kessler. Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Ασθενείς με Νευρολογικές Παθήσεις. Εκδόσεις Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις, 2015
Montgomery P., Connolly B. Clinical applications for motor control. Slack incorporated, 2nd edition, 2002.
Scrutton, D. Damiano, D. Mayston M. Αντιμετώπιση των κινητικών διαταραχών στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, Έκδοση: 2η Εκδόσεις Παρισιάνου, 2009
Shumway A. Κινητικός Έλεγχος, από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη. Εκδόσεις Πασχαλίδης 2011
Shumway-Cook A., Woollacott M. Motor Control: Translating Research Into Clinical Practice. Lippincott Williams & Wilkins, third edition, 2006.
Stokes, M., Stack E. Κλινική Διαχείριση για Νευρολογικές Καταστάσεις. Έκδοση: 3η. Εκδόσεις Παρισιάνου, 2015.
Umphred D. A. Neurological Rehabilitation. Mosby 2006.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Brain
Brain Disorders & Therapy Journal
Clinical Rehabilitation
Gait and Posture
Neuromuscular Disorders
Neurorehabilitation Journal
Journal of Applied Physiology
Journal of Neurologic Physical Therapy
Journal of Neurology
Journal of Pediatric Orthopaedics
Journal of Rehabilitation Research and Development
Journal of Rehabilitation Medicine
Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry
Stroke Research & Therapy
Therapeutic Advances in Neurological Disorders
Physical Therapy (APTA, America)
Physical Medicine and Rehabilitation
Physiotherapy Theory and Practice