Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπειία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6010

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

11

Μονάδες ECTS:

10


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαθανασίου Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση για την κλινική φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών μετά από χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων, καθώς και για την κλινική αποκατάσταση εξωτερικών ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις και προβλήματα.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τους μηχανισμούς κάκωσης ή παθογένειας των μυοσκελετικών συμπτωμάτων/προβλημάτων που οδηγούν τον ασθενή σε χειρουργική ορθοπαιδική επέμβαση και μετεγχειρητική φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.
 • Θα μπορούν να κατανοούν, να επιλέγουν και στη συνέχεια να εφαρμόζουν τις μεθόδους κλινικής αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα και κακώσεις.
 • Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του χειρουργημένου ή μη, λόγω μυοσκελετικών κακώσεων ή παθήσεων, ασθενούς μέσα από τον κλινικό συλλογισμό και να σχεδιάζουν εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση.
 • Θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους στόχους της συντηρητικής φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, καθώς και της προεγχειρητικής και της μετεγχειρητικής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή -με επάρκεια- των βασικών αρχών της κλινικής μετεγχειρητικής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της κλινικής αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα και κακώσεις
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή των βασικών αρχών της κλινικής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε χειρουργημένους ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα και κακώσεις
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Προεγχειρητική αξιολόγηση και εκπαίδευση του ασθενούς
 2. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική ισχίου
 3. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική του ισχίου
 4. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών κακώσεων της λεκάνης, της άρθρωσης του ισχίου και του μηριαίου οστού
 5. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική γόνατος
 6. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική του γόνατος
 7. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών κακώσεων στην περιοχή του γόνατος, της κνήμης και του άκρου πόδα.
 8. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική ώμου
 9. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική του ώμου
 10. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών κακώσεων στην περιοχή της ωμικής ζώνης και του βραχιονίου οστού
 11. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών κακώσεων στην περιοχή του αντιβραχίου
 12. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από χειρουργική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων.

 

Εργαστηριακό Μέρος

 1. Εισαγωγή στην κλινική άσκηση
 2. Λήψη ιστορικού και αξιολόγηση ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα
 3. Επανεκπαίδευση βάδισης και χρήση βοηθητικών μέσων βάδισης στη Φ/Θ αποκατάσταση
 4. Φ/Θ αποκατάσταση σε κακώσεις σπονδυλικής στήλης
 5. Επίσκεψη στις αίθουσες χειρουργείου. Παρακολούθηση χειρουργικής αποκατάστασης ορθοπαιδικών ασθενών
 6. Επίσκεψη σε πολυδύναμα εξωτερικά ιατρεία. Συμμετοχή των φοιτητών στην κλινική εξέταση των ασθενών με μυοσκελετικές κακώσεις ή παθήσεις
 7. Φ/Θ αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική της άρθρωσης του γόνατος
 8. Φ/Θ αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική της άρθρωσης του ισχίου.
 9. Φ/Θ αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική της άρθρωσης του ώμου.
 10. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης καταγμάτων και αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών
 11. Άσκηση των φοιτητών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του νοσοκομείου
 12. Συνεχής αξιολόγηση των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε κλινικές εργαστηριακές ασκήσεις και τελική αξιολόγηση τους σε κλινικά περιστατικά
 13. Παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων, όπως πολυτραυματίες, κολοβώματα, κακώσεις περιφερικών νεύρων, άλλα κλινικά προβλήματα υγείας του ορθοπαιδικού ασθενούς, Φ/Θ αξιολόγηση και σχεδιασμός της φ/θ αποκατάστασης. Κλινικές εφαρμογές.
 14. Άσκηση σε παιδοορθοπαιδική κλινική και σε κλινική αθλητικών κακώσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βερέττας Δ, Βούλγαρης Π, Καπετάνος Γ, et al. Σύγχρονη Ορθοπαιδική και Τραυματολογία Apley’s. Αθήνα: Ιατρικές Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2007.
Brotzman SB, Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation. An Evidence-Based Approach. 3rd Edition. Philadelphia, PA: Mosby, 2011.
Brotzman SB, Wilk KE. Handbook of Orthopaedic Rehabilitation. 2nd Edition. Philadelphia, PA: Mosby, 2007.
Canale ST, Beaty JH. Campbell’s Operative Orthopaedics. 13th Edition. Philadelphia: Mosby, 2016.
Donatelli R, Wooden M. Orthopaedic Physical Therapy. 4th Edition. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone, 2009.
Green A, Hayda R, Hecht AC. Postoperative Orthopaedic Rehabilitation. Wolters Kluwer, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2017.
Brody LT, Hall CM. Therapeutic Exercise: Moving Toward Function. 4th Edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins,2017.
Hoppenfeld S, Murthy VL. Treatment & Rehabilitation of Fractures. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins Editions,2000.
Kisner C, Θεραπευτικές Ασκήσεις . Αθήνα: Iατρικές & Επιστημονικές Eκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ, 2003.
Egol K, Koval JK, Zuckerman DJ. Handbook of Fractures. 5th Edition. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2015.
Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 6th Edition. Philadelphia, PA: ELSEVIER, 2014.
McRae R, Esser M. Practical Fracture Treatment. 5th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. Ελληνική έκδοση:
Σουκάκος Π, Βλάσης Κ, Νάτσης Κ. Κλινική Αντιμετώπιση Καταγμάτων. Αθήνα: Ιατρικές Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008.
Miller M, Hart J. Review of Orthopaedics. 6th Edition. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2012. Ελληνική Έκδοση: Μπάμπης Γ. Review Ορθοπαιδικής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2010.
Solomon L, Warwick D, Nayagam S. Apley’s System of Orthopaedics and Fractures. 9th Edition. London: Hodder Arnold, 2010.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Physical Therapy
Journal of Orthopaedics and Traumatology
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
Journal of Orthopaedic Trauma
The Bone & Joint Journal
Hip International
The Knee
The Journal of Hand Surgery