Κινησιοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3020

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Κουμαντάκης Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη μεθοδολογία οργάνωσης και σχεδιασμού προγραμμάτων κινησιοθεραπείας και άσκησης για τη διατήρηση ή τη βελτίωση τηςμυϊκής λειτουργικότητας με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση δυσλειτουργιώντου μυοσκελετικού συστήματος.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων για τη βελτίωση της ελαστικότητας, δύναμης και αντοχής του μυϊκούσυστήματος.
 • Να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων χαλάρωσης.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα κινησιοθεραπείας και άσκησης με στόχο τη βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού για την ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων ή διατήρηση ήδη εγκατεστημένων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε Διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Παράγοντες επίδρασης της κίνησης. Ανάλυση του ρόλου της δύναμης, του μυϊκού τόνου, της ελαστικότητας και της αντοχής. Επίδραση της νευρομυϊκής συναρμογής στην εκτέλεση της κίνησης.
 2. Ανάλυση του τρόπου αξιολόγησης της κίνησης βάσει του μοντέλου S.O.A.P. Υποκειμενική αξιολόγηση – αντικειμενική αξιολόγηση – συνεκτίμηση συμπτωμάτων και σχεδιασμός προγράμματος.
 3. Σχεδιασμός βελτίωσης της κίνησης. Στόχοι για τα επιθυμητά λειτουργικά αποτελέσματα. Έλεγχος παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα. Εφαρμογές στο πλάνο θεραπείας.
 4. Ανάλυση των στόχων της θεραπευτικής άσκησης. Πρόληψη δυσλειτουργιών και βελτίωση ή διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας, της ισορροπίας και των λειτουργικών δεξιοτήτων.
 5. Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την δύναμη του μυός. Η επίδραση της πυροδότησης των μυϊκών μονάδων στη μυϊκή απόδοση και της μυϊκής σύσπασης στην ικανότητα τάσης του μυός.
 6. Τρόποι αύξησης της μυϊκής δύναμης: α) υπερτροφία του μυός, ανάλυση των παραγόντων που την προκαλούν, β) υπερπλασία, γ) επιστράτευση κινητικών μονάδων.
 7. Επίδραση της κίνησης στο ανθρώπινο σώμα. Διαχωρισμός ενεργητικής – παθητικής κίνησης. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ενεργητικής και της παθητικής κίνησης.
 8. Τύποι και χαρακτηριστικά κινήσεων: α) ισομετρική β) ισοτονική γ) ισοκινητική.
 9. Ανάλυση του εύρους της κίνησης. Διαχωρισμός σε ενεργητικό, παθητικό, και υποβοηθούμενο εύρος τροχιάς.
 10. Μέθοδοι αξιολόγησης εύρους κίνησης.Γωνιομέτρηση.
 11. Ασκήσεις αντίστασης. Περιγραφή των ασκήσεων αντίστασης, τρόποι εφαρμογής και ανάλυση των αποτελεσμάτων, αντενδείξεις. Τύποι και χαρακτηριστικά ασκήσεων αντίστασης: α) ισομετρική β) ισοτονική γ) ισοκινητική.
 12. Μηκοδυναμική – ταχοδυναμική σχέση. Επίδραση στην αύξηση της μυϊκής δύναμης,ισχύος και αντοχής.
 13. Χαλάρωση: ορισμός και αρχές χαλάρωσης. Ανάλυση και αρχές μεθόδων γενικής χαλάρωσης. Η επίδραση της κίνησης στη χαλάρωση. Φυσικοθεραπευτικά μέσα για να επιτευχθεί η χαλάρωση. Αυτογενής χαλάρωση.
 14. Διάταση. Ανάλυση της θεραπευτικής τεχνικής της διάτασης, παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενδείξεις-στόχοι.
 15. Επιδράσεις, αποτελέσματα των προγραμμάτων διάτασης, εφαρμογές στην πρόληψη και στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση

 

Εργαστηριακό Μέρος

 1. Παθητική κίνηση. Αρχικές θέσεις – λαβές. Εφαρμογές στις αρθρώσεις του άνω και κάτω άκρου.
 2. Αξιολόγηση της κινητικότητας και της τροχιάς των αρθρώσεων. Ανάλυση μεθόδου γωνιομέτρησης. Μετρήσεις. Εφαρμογές.
 3. Ενεργητική κίνηση. Κίνηση σε σχέση με την βαρύτητα.
 4. Ανοιχτή – κλειστή κινητική αλυσίδα.
 5. Υποστηριζόμενη άσκηση – Υποβοηθούμενη άσκηση. Συνεκτίμηση παραγόντων που σχετίζονται με την επίδραση της βαρύτητας στην εξέλιξη της κίνησης.
 6. Απλή ενεργητική άσκηση. Εφαρμογές στα μυϊκά συστήματα άνω και κάτω άκρων.
 7. Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την διατήρηση της μυϊκής δύναμης.
 8. Άσκηση αντίστασης. Τεχνικά στοιχεία εφαρμογής. Προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης. Αξιολόγηση. Εφαρμογή
 9. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης και βελτίωσης της μυϊκής αντοχής.
 10. Σχεδιασμός προγραμμάτων αποκατάστασης της ιδιοδεκτικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Εφαρμογές. Αξιολόγηση
 11. Χαλάρωση γενική. Ψυχολογική προσέγγιση. Μέθοδοι νοητικές και φυσικές. Άσκηση –εφαρμογές. Αξιολόγηση

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Allard P. Strokes I. Blanch JP. Three Dimensional Analysis of Human Movement. U.S.A: Human Kinetics, 1995.
Alter M. Science of flexibility. 3nd edition. USA.: Human Kinetics, 2004.
Bates A, Hanson N. Aquatic exercise therapy. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1996.
Butler D. The sensitive nervous system. 1st Edition. Australia: Noigroup, 2006.
Campion MR. Hydrotherapy. Principles and practice. United Kingdom: Butterworth- Heinemann, 1998.
Donatelli R, et al. Physical therapy of the shoulder. 5th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2011.
Dvir Z. Isokinetics, muscle testing, interpretation and clinical applications. 2nd Editon. Edinburg: Churchill Livingstone, 2004.
Enoka R. Neuromechanical basis of kinesiology. 4th Edition. USA.: Human Kinetics, 2008.
Francis E. Stretching Therapy: A Comprehensive Guide to Individual & Assisted Stretching. 1st edition. Indianapolis: Blue River Press, 2013.
Kenyon K. Kenyon J. The Physiotherapist’s Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips. 2nd edition. New York: Churchill Livingstone, 2009.
Kisner C. Θεραπευτικές Ασκήσεις . Αθήνα: Iατρικές & Επιστημονικές Eκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ, 2003.
Laban R. The Mastery of Movement. United Kingdom: Dance Books Publication, 2011.
Levine P, Phillips M. Freedom from Pain: Discover Your Body’s Power to Overcome Physical Pain. Colorado: Pap/Com, 2012.
Maclntosh B. Gardiner P. Mc Comas A. Skeletal Muscle. Form and function. 2nd Edition. USA.: Human Kinetics, 2005.
Payne R., Donaghy M. Payne’s Handbook of Relaxation Techniques. A practical guide for the health care professional. 4th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2010.
Perrin D. Isokinetic exercise and assessment. USA.: Human Kinetics, 1996.
Pitt-Brooke J, Reid H, Lockwood J, et al. Rehabilitation of movement. Theoretical basis of clinical practice. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1998.
Ryf C, Weymann A. Εύρος κίνησης-ουδέτερη-ο-μέθοδος της Α.Ο. μέτρηση και τεκμηρίωση Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2004.
Schoen J, Pearl L. Keep Calm and Stretch: 44 Stretching Exercises to Increase Flexibility Relieve Pain, Prevent Injury, and Stay Young! USA: Little Pearl Publishing, 2012.
Snyder KT, Goodman C. Differential diagnosis in physical therapy. 4th Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2007.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Journal of American Kinesiotherapy Association
Physical Therapy
Kinesiotherapy
Clinical Kinesiology