Κινησιολογία & Εμβιομηχανική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2020

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Γιόφτσος Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει αναλυτικά την δομή και λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και την συμβολή του στη κίνηση και την μετατόπιση του σώματος
 • να κατανοεί και να αναλύει λεπτομερώς την φυσιολογική & παθολογική ανθρώπινη κίνηση,
 • να αντιλαμβάνεται τους νευρομυϊκούς μηχανισμούς που διέπουν την κίνηση και να προσδιορίζει λεπτομερώς & αντικειμενικά το μυϊκό έργο που επιτελείται από κάθε μυοσκελετική κατασκευή,
 • να κατανοεί την επίδραση ενδογενών & εξωτερικών παραγόντων στην κίνηση και
 • να μπορεί να τροποποιεί την κίνηση προς την επιθυμητή κατεύθυνση (π.χ. μείωση των απαιτήσεων σε συγκεκριμένο μυϊκό έργο, μείωση των επιβαρύνσεων κτλ),
 • να ψηλαφά τις υπό μελέτη περιοχές και να πραγματοποιεί δια χειρός έλεγχο της μυϊκής ισχύος των μυών του σώματος

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (internet, βάσεις δεδομένων, λογισμικά, κα)
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραπτής και προφορικής παρουσίασης της επιστημονικής γνώσης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική του Αγκώνα & του Αντιβραχίου
 2. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική του Καρπού
 3. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Άκρας Χείρας
 4. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Κεφαλής
 5. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Α.Μ.Σ.Σ.).
 6. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Θωρακικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Θ.Μ.Σ.Σ.) – Θώρακας – Αναπνοή
 7. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.)
 8. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Λεκάνης & της Σπονδυλικής Στήλης στο σύνολο της
 9. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική του Ισχίου
 10. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική του Γόνατος & της Επιγονατηδομηριαίας
 11. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Ποδοκνημικής και του άκρου Πόδα
 12. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική ανθρώπινων δραστηριοτήτων Ι.
 13. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΙΙ

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Abernethy, B. The biophysical foundations of human movement. Champaign: Human Kinetics, 2005.
Craik, R.L., Oatis, C.A. Gait analysis : theory and application. St. Louis: Mosby, 1995.
Cutter, N.C., Kevorkian, G.C. Handbook of manual muscle testing. New York: McGraw-Hill, 1999.
Daniels & Worthingham. Έλεγχος Μυϊκής Ισχύος. Salto, 2000.
Enoka, R.M. Αρχές Εμβιομηχανικής & Φυσιολογίας της Κίνησης. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.
Floyd, R. T. Manual of structural kinesiology. Boston :McGraw Hill, 2007.
Frost, R. Applied kinesiology: a training manual and reference book of basic principles and practices. Berkeley: North Atlantic Books, 2002.
Hall, S.J. Εμβιομηχανική. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2005.
Hamill, J., Knutzen, K.M. Βασική βιομηχανική της ανθρώπινης κίνησης. Αθήνα, Πασχαλίδης, 2007.
Hamilton, N., Luttgens, K. Κινησιολογία: επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε , 2013.
Hoffman, S.J. Introduction to kinesiology: studying physical activity. Champaign: Human Kinetics, 2005.
Houglum P.A. & Bertoli D.B. Brunnstrom’s κλινική κινησιολογία. Αθήνα :Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε , 2012.
Kapandji, I. A. Λειτουργική Ανατομική των Αρθρώσεων. (Vol. I,II,III), Πασχαλίδης, 2001.
Levangie, P.K., Norkin, C.C. Joint structure and function: a comprehensive analysis. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2001.
Neumann, D.A. Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for physical rehabilitation. 3rd edition, Elsevier 2017
Nordin, M., Frankel, V.H. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
Oatis, C.A. Κινησιολογία. Η μηχανική & η παθομηχανική της ανθρώπινης κίνησης. Τόμος Ι-ΙΙ, Εκδόσεις Gotsis 2013.
Ozkaya, N.,Nordin, M. Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion and deformation. New York: Springer, 1999.
Perry J. Gait analysis: Normal and Pathological function. SLACK Incorporated 1992.
Perry, J.F., Rohe, D.A., Garcia, A.O. The kinesiology workbook, Philadelphia: F.A. Davis Company, 1992.
Rose, J., Gamble, J.G. Human walking. Philedelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
Soderberg, G.L. Kinesiology: application to pathological motion. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996.
Trew, M., Everett, Τ. Human movement: an introductory text. Edinburg: Elsevier / Churchill Livingstone, 2005.
Tyldesley, B., Grieve, J.I. Μύες, Νεύρα και Κίνηση. Αθήνα, Παρισιάνος, 1995.
Zatsiorsky, V.M. Kinetics of human motion. Champaign: Human Kinetics, 2002.
Wood, T.M., Zhu, W. Measurement theory and practice in kinesiology. Champain: Human Kinetics, 2006.
Whittle, M.W. Gait analysis: an introduction. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996.
Winter, D.A. Biomechanics and motor control of human movement. Hoboken: Wiley, 2005.
Σφετσιώρης, Δ. Κινησιολογία Άνω Άκρου. Αθήνα: d.K.S., 2005.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Journal of Biomechanics
Journal of Anatomy
Clinical Biomechanics
Electromyography and Clinical Neurophysiology
Journal of Electromyography and Kinesiology
Spine