Κινησιολογία & Εμβιομηχανική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1030

Εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Γιόφτσος Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο φοιτητής, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί και να αναλύει την ανθρώπινη κίνηση μέσω των αρχών της μηχανικής,
 • να πραγματοποιεί τις κινήσεις που του ζητούνται ή να ονομάζει τις κινήσεις που παρατηρεί, άρα να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τη σχετική ορολογία,
 • να κατανοεί και να αναγνωρίζει την επίδραση εσωτερικών & εξωτερικών παραγόντων στην κίνηση και να μπορεί να τροποποιεί την κίνηση επιτυγχάνοντας τις επιθυμητές αλλαγές (π.χ. στο μυϊκό έργο) με την διαχείριση εσωτερικών & εξωτερικών παραγόντων (π.χ. μεταβολή μοχλοβραχίονα, αλλαγή θέσης κ.α.)
 • να αντιλαμβάνεται τους νευρομυϊκούς μηχανισμούς που διέπουν την κίνηση,
 • να προσδιορίζει το μυϊκό έργο που επιτελείται,
 • να κατανοεί την κινησιολογία & την παθοκινησιολογία της Ωμικής Ζώνης και των επιμέρους συστατικών της,
 • να αναγνωρίζει – αξιολογεί τη λειτουργία των κατασκευών της ωμικής ζώνης κατά την κίνηση και να την αναλύει λεπτομερώς.
 • να πραγματοποιεί ψηλάφηση των ιστών της ωμικής ζώνης και δια χειρός έλεγχο της μυϊκής ισχύος των συγκεκριμένων μυών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (internet, βάσεις δεδομένων, λογισμικά, κα)
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραπτής και προφορικής παρουσίασης της επιστημονικής γνώσης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη Κινησιολογία & στη Μηχανική της Κίνησης
 2. Κινήσεις & Συστήματα αναφοράς – Ορολογία
 3. Μυϊκή Λειτουργία
 4. Συντονισμός του Μυϊκού Συστήματος
 5. Κινησιολογία του Ανθρωπίνου Σώματος ως σύνολο
 6. Εισαγωγή στην Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης
 7. Επίδραση Εξωγενών Παραγόντων στην Κίνηση
 8. Εμβιομηχανική μελέτη της Κίνησης
 9. Νευρομυϊκός Έλεγχος της ανθρώπινης Κίνησης
 10. Όρθια Στάση & Ισορροπία
 11. Βασικές Αρχές Βιολογικής Μηχανικής , Μηχανική Βιολογικών Υλικών & Ρευστών
 12. Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Βάδιση
 13. Κινησιολογία & Εμβιομηχανική της Ωμικής Ζώνης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Abernethy, B. The biophysical foundations of human movement. Champaign: Human Kinetics, 2005.
Craik, R.L., Oatis, C.A. Gait analysis : theory and application. St. Louis: Mosby, 1995.
Cutter, N.C., Kevorkian, G.C. Handbook of manual muscle testing. New York: McGraw-Hill, 1999.
Daniels & Worthingham. Έλεγχος Μυϊκής Ισχύος. Salto, 2000.
Enoka, R.M. Αρχές Εμβιομηχανικής & Φυσιολογίας της Κίνησης. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.
Floyd, R. T. Manual of structural kinesiology. Boston :McGraw Hill, 2007.
Frost, R. Applied kinesiology: a training manual and reference book of basic principles and practices. Berkeley: North Atlantic Books, 2002.
Hall, S.J. Εμβιομηχανική. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2005.
Hamill, J., Knutzen, K.M. Βασική βιομηχανική της ανθρώπινης κίνησης. Αθήνα, Πασχαλίδης, 2007.
Hamilton, N., Luttgens, K. Κινησιολογία: επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε , 2013.
Hoffman, S.J. Introduction to kinesiology: studying physical activity. Champaign: Human Kinetics, 2005.
Houglum P.A. & Bertoli D.B. Brunnstrom’s κλινική κινησιολογία. Αθήνα :Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε , 2012.
Kapandji, I. A. Λειτουργική Ανατομική των Αρθρώσεων. (Vol. I,II,III), Πασχαλίδης, 2001.
Levangie, P.K., Norkin, C.C. Joint structure and function: a comprehensive analysis. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2001.
Neumann, D.A. Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for physical rehabilitation. 3rd edition, Elsevier 2017
Nordin, M., Frankel, V.H. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
Oatis, C.A. Κινησιολογία. Η μηχανική & η παθομηχανική της ανθρώπινης κίνησης. Τόμος Ι-ΙΙ, Εκδόσεις Gotsis 2013.
Ozkaya, N.,Nordin, M. Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion and deformation. New York: Springer, 1999.
Perry J. Gait analysis: Normal and Pathological function. SLACK Incorporated 1992.
Perry, J.F., Rohe, D.A., Garcia, A.O. The kinesiology workbook, Philadelphia: F.A. Davis Company, 1992.
Rose, J., Gamble, J.G. Human walking. Philedelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006
Soderberg, G.L. Kinesiology: application to pathological motion. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996.
Trew, M., Everett, Τ. Human movement: an introductory text. Edinburg: Elsevier / Churchill Livingstone, 2005.
Tyldesley, B., Grieve, J.I. Μύες, Νεύρα και Κίνηση. Αθήνα, Παρισιάνος, 1995.
Zatsiorsky, V.M. Kinetics of human motion. Champaign: Human Kinetics, 2002.
Wood, T.M., Zhu, W. Measurement theory and practice in kinesiology. Champain: Human Kinetics, 2006.
Whittle, M.W. Gait analysis: an introduction. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996.
Winter, D.A. Biomechanics and motor control of human movement. Hoboken: Wiley, 2005.
Σφετσιώρης, Δ. Κινησιολογία Άνω Άκρου. Αθήνα: d.K.S., 2005.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Journal of Biomechanics
Journal of Anatomy
Clinical Biomechanics
Electromyography and Clinical Neurophysiology
Journal of Electromyography and Kinesiology
Spine