Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2060

Semester:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Στασινόπουλος Δημήτριος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος των Ηλεκτροφυσικών Μέσων στη Φυσικοθεραπεία:

 • Θα έχουν αποκτήσει τις θεμελιώδεις γνώσεις για τις ενδείξεις εφαρμογής, τις αντενδείξεις, τις βιολογικές επιδράσεις και τα θεραπευτικά αποτελέσματα των Ηλεκτροφυσικών Μέσων.
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιολογούν τον ασθενή τους και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα και πρωτόκολλα εφαρμογής των Ηλεκτροφυσικών Μέσων.
 • Θα είναι ικανοί να ενημερώνουν τον ασθενή για το σκοπό της εφαρμογής του κάθε Ηλεκτροφυσικού Μέσου, τα οφέλη, το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα και τους πιθανούς κινδύνους.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Εισαγωγή – Βασικές Αρχές Βιοφυσικής & Φυσιολογίας
 2. Μεταβολή του Θερμικού Περιβάλλοντος & Επιδράσεις στους Βιολογικούς Ιστούς
 3. Κατηγοριοποίηση των Φυσικών Μέσων
 4. Επαγωγική Θερμοθεραπεία
 5. Κρυοθεραπεία
 6. Θερμοθεραπεία έναντι Κρυοθεραπείας
 7. Θεραπευτικοί Υπέρηχοι
 8. Εφαρμογές Υπερηχητικών Κυμάτων
 9. Laser: Φυσική των Laser
 10. Παλμική & Συνεχής θεραπεία Βραχέων Κυμάτων/ Διαθερμίες Μικροκυμάτων
 11. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
 12. Σχεδιασμός Θεραπευτικών Παρεμβάσεων με Ηλεκτροφυσικά Μέσα
 13. Θεραπείες Χαμηλής Έντασης / Νέες Τεχνολογίες / Ερευνητικά Δεδομένα

 

Εργαστηριακό Μέρος
Εισαγωγή στο εργαστήριο, παρουσίαση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικά μέτρα, διαχείριση κίνδυνου, βαθμονόμηση εξοπλισμού.

 • Εκπαίδευση για αξιολόγηση αισθητικότητας, εφαρμογή επαγωγικής θερμοθεραπείας, θερμά επιθέματα
 • Εφαρμογή επαγωγικής θερμοθεραπείας, τεχνικές εφαρμογής παραφινόλουτρου, υπέρυθρη ακτινοβολία
 • Υδροθεραπεία – Δινόλουτρο – Λουτρά αντίθεσης
 • Κλινικές Εφαρμογές Κρυοθεραπείας
 • Κλινικές Εφαρμογές Θεραπευτικού Υπέρηχου – Επιλογή Παραμέτρων
 • Κλινικές Εφαρμογές Laser – Επιλογή Παραμέτρων – Προφυλάξεις
 • Κλινικές Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
 • Συνδυαστική Αγωγή των Ηλεκτροφυσικών Μέσων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γιόκαρης Π. Θεραπευτικά Σχήματα – Κλινική Ηλεκτροθεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Γράμμα A.E., 2007.
Μπάκας Ε. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση. Τόμος 1ος. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα, 1995.
Φραγκοράπτης Ε. Εφαρμοσμένη Ηλεκτροθεραπεία – Θεωρία και Πράξη Μεθόδων Ηλεκτροθεραπείας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πετρούλα , 1994.
Mackler L, Robinson A. Clinical Electrophysiology: Electrotherapy and Electrophysiologic Testing. Third Edition. Baltimore, MD: Wolters Kluwer – Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
Nelson RM, Currier DP, Hayes KW. Clinical Electrotherapy. Third Edition. USA: Apleton & Lange, 1999.
Robertson V, Ward A, Low J, et al. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. 4th Edition. Edinburgh: Butterworth¬ Heinemann, 2006.
Robertson V, Ward A, Low J, et al. Ηλεκτροθεραπεία – Βασικές Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή. 4η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2011.
Watson T. Ηλεκτροθεραπεία – Τεκμηριωμένη Πρακτική. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2011.
William P. Therapeutics Modalities in Rehabilitation. 4th Edition. Columbus, OH: McGraw-Hill Global Education Holdings, 2011.
Ward A. Biophysical bases of electrotherapy. Mount Waverley: Excel Biomedical Publication.2004
Σιανούδης Α.Ι. Βιοφυσική θέματα ιατρικής φυσικής Εκδόσεις Λύχνος 2009
Laurie Lundy- Ekman Neuroscience Fundamentals for Rehabilitation Third edition Saunders Elsev