Φυσικοθεραπευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στις Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4020

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Μπακαλίδου Δάφνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε παθήσεις του νευρικού συστήματος» οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοούν το μοντέλο αναπηρίας
 • Να εξηγούν το ρόλο του Φ/Θ στη θεραπεία ασθενών με νευρολογικά ελλείμματα
 • Να κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στον κινητικό έλεγχο, στην κινητική εκμάθηση και στην ανάπτυξη των κινήσεων
 • Να διακρίνουν το ιεραρχικό από το συστηματικό μοντέλο κινητικού ελέγχου
 • Να περιγράφουν την ανάπτυξη του ελέγχου της στάσης και της ισορροπίας
 • Να συσχετίζουν τις θεωρίες του κινητικού ελέγχου και της κινητικής εκμάθησης με τη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
 • Να αναφέρουν τη φιλοσοφία των διαφόρων μεθόδων και τεχνικών
 • Να περιγράφουν τις στρατηγικές κινητικής εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους και τεχνικές

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη Νευροεπιστήμη της Φυσικοθεραπείας
 2. Μοντέλο αναπηρίας Nagi (Ο ρόλος του Φ/Θ στη θεραπεία των ενηλίκων και παίδων με νευρολογικά ελλείμματα)
 3. Θεωρίες του κινητικού ελέγχου και κινητικής εκμάθησης
 4. Σχέση του κινητικού ελέγχου με τη θεραπευτική άσκηση
 5. Κινητική ανάπτυξη Ι (θεωρίες της ανάπτυξης, ορόσημα αδρής και λεπτής κινητικότητας)
 6. Κινητική ανάπτυξη ΙΙ (τυπική κινητική ανάπτυξη)
 7. Τεχνικές που βασίζονται στην νευροφυσιολογία Ι( PNF, θεωρητικό υπόβαθρο και θεραπευτική προσέγγιση.
 8. Τεχνικές που βασίζονται στην νευροφυσιολογία ΙΙ ( Bobath method, θεωρητικό υπόβαθρο και θεραπευτική προσέγγιση)
 9. Τεχνικές που βασίζονται στην νευροφυσιολογία ΙΙI (Brunnstrom method, Vojta, Method, Rood technique, κτλ), θεωρητικό υπόβαθρο και θεραπευτική προσέγγιση
 10. Τεχνικές βασισμένες στις αρχές της κινητικής εκμάθησης Ι( Carr and Shepherd, Perfetti method, Θεωρητικό υπόβαθρο και θεραπευτική προσέγγιση)
 11. Τεχνικές βασισμένες στις αρχές της κινητικής εκμάθησης ΙΙ (Peto method, Sensory integration( Ayres method), Θεωρητικό υπόβαθρο και θεραπευτική προσέγγιση)
 12. Τεχνικές βασισμένες στις αρχές της κινητικής εκμάθησης ΙΙI ( Constraint Induced Movement Therapy, περιγραφή της θεωρητικής βάσης, βασικά πρωτοκόλλα που εφαρμόζονται σε παιδιά και ενήλικες με ημιπληγία)
 13. Συσχέτιση των θεωριών με τη θεραπευτική παρέμβαση

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Martin and Kessler. Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Ασθενείς με Νευρολογικές Παθήσεις. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Δάφνη Μπακαλίδου. Αθήνα. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις , 2015
Alder SS, Beckers D, Buck M. PNF in practice: an illustrated guide, 2hd ed. Berlin, Springer, 2000.
Richard A. Schmidt .Motor Schema theory after 27 years: Reflections and implications for a new theory. Research Quarterly for Exercise and sport. 2003;74(4):366-375
From motor learning to physical therapy and back again: the state of art and science of motor learning rehabilitation research. Jneurol phys Ther.2014;38(3):149-150.
Carr J, Shepherd R. Νευρολογική Αποκατάσταση. Βελτιστοποίηση των κινητικών επιδόσεων. Εκδόσεις: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάννου Α.Ε , 2004
O’ Sullivan SB. Strategies to improve motor control and learning. In O’ Sullivan SB, Schmidt TZ (eds). Physical Rehabilitation Assessment and Treatment, 4th ed. Philadelphia, FA Davis, 2001a,pp 363-410.
Kathryn Sawner & Jeanne La Vigne. Κινησιοθεραπεία στην ημιπληγία από την Brunnstrom. Νευροφυσιολογική προσέγγιση. Εκδόσεις: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάννου Α.Ε .