Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Παίδων

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5020

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Μπακαλίδου Δάφνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Φυσικοθεραπείας σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν την επίπτωση, την αιτιολογία και την κλινική εικόνα των παθήσεων
 • Να περιγράφουν τις συνήθεις επιπλοκές και τα σχετιζόμενα ελλείμματα που παρατηρούνται σε παιδιά
 • Να περιγράφουν τη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση και τις κατάλληλες παρεμβάσεις στα παιδιά ΕΠ, μυοπάθειες, μηνιγγομυελοκήλη, κτλ.
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία της Λειτουργικής εξάσκησης καθ ’όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού
 • Να μπορούν να προσδιορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στους ασθενείς-παιδιά
 • Να γνωρίζουν τη συντηρητική και τη χειρουργική αντιμετώπιση των παιδιών με ΕΠ, μηνιγγομυελοκήλη και συγγενείς παθήσεις

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Τυπική κινητική ανάπτυξη
 2. Κινητική ανάπτυξη στις διάφορες μορφές της ΕΠ
 3. Βασικές αρχές και χειρισμοί της Φ/Θ παρέμβασης στην ΕΠ
 4. Εγκεφαλική παράλυση Ι
 5. Εγκεφαλική παράλυση ΙΙ
 6. Εγκεφαλική παράλυση ΙΙΙ
 7. Εγκεφαλική παράλυση ΙΙΙ
 8. Μηνιγγομυελοκήλη I
 9. Μηνιγγομυελοκήλη II
 10. Συγγενείς παθήσεις Ι
 11. Συγγενείς παθήσεις ΙΙ
 12. Συγγενείς παθήσεις ΙΙΙ
 13. Πολυνευροπάθειες

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Martin and Kessler. Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Ασθενείς με Νευρολογικές Παθήσεις. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Δάφνη Μπακαλίδου. Αθήνα. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις , 2015
Shepherd R.B. Εγκεφαλική Παράλυση στη Βρεφική Ηλικία: στοχευμένη δραστηριότητα για τη βελτιστοποίηση της αρχικής σωματικής και κινητικής ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Healthaction, 2018
Piper M.C., Darrah J. Αξιολόγηση της Κινητικής Εξέλιξης του Αναπτυσσόμενου Βρέφους. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2018
Palisano R.J., Orlin M.N., Schreiber J. Campbell’s Physical Therapy for Children. 5th Edition. Canada: Elsevier Ltd, 2016
Tecklin J.S. Pediatric Physical Therapy. 5th edition. China: Lippincott Williams & Wilkins, 2015
Levitt S. Θεραπεία της Εγκεφαλικής Παράλυσης και της Κινητικής Καθυστέρησης. 5η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2014
Effgen S.K. Meeting the Physical Therapy Needs of Children. 2nd edition. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2013
Cech D.J., Martin S.T. Functional Movement Development: across the life span. 3rd edition. USA: Elsevier Ltd, 2012
Danto A., Pruzansky M. 1001 Pediatric Treatment Activities: creative ideas for therapy sessions. USA: SLACK Incorporated, 2011
Dodd K.J., Imms C., Taylor N.F. Physiotherapy and Occupational Therapy for People with Cerebral Palsy: a problem-based approach to assessment and management. London: Mac Keith Press, 2010
Becker B.E., Cole A.J. Comprehensive Aquatic Therapy. 3rd edition. USA: Washington State University Publishing, 2010
Bower E. Finnie’s Handling the Youth Child with Cerebral Palsy at Home. 4th edition. UK: Elsevier Ltd, 2009
Scrutton D., Damiano D., Mayston M. Αντιμετώπιση των Κινητικών Διαταραχών στα Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση. 2nd edition. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2009
O’ Conor J., Yu E. Προοδεύοντας: ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για παιδιά με κινητικά προβλήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2001
Campion M.R. Hydrotherapy: principles and practice. 2nd edition. UK: Butterworth-Heinemann, 2001

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Developmental Medicine and Child Neurology
Neurorehabilitation
Pediatric Physical Therapy
Physical & Occupational Therapy in Pediatrics