ΦΘ σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7030

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Κουμαντάκης Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Ειδικής νοσολογικής οντότητας
 • Γνωρίζει την σημασία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης σε ολιστική αντιμετώπιση των ευρημάτων
 • Αποκτήσει τις επιδεξιότητες στην συμμετοχή και θεραπευτικών προσεγγίσεων
 • Έχει την ικανότητα να αναλύει απλές έννοιες και να συνθέτει θεραπευτικά σχήματα
 • Έχει την ικανότητα της συνεργασίας με τους συμφοιτητές του/της να αναλύσει και να παρουσιάσει θέματα που αφορούν στην διεπιστημονική συνεργασία ειδικών πληθυσμών
 • Θα μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα συμβάματα των πιο πάνω ασθενών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Φυσικοθεραπεία στη Γυναικολογία
 2. Φυσικοθεραπεία στη Μαιευτική
 3. Φυσικοθεραπεία και εγκυμοσύνη, Θεραπευτική άσκηση προ και μετά τον τοκετό
 4. Φυσικοθεραπεία και γυναικεία/ανδρική ουρική ακράτεια
 5. Ακρωτηριασμοί ανω/κάτω άκρων, Προθέσεις
 6. Εγκαύματα και φυσικοθεραπεία
 7. Διαβήτης και Φυσικοθεραπεία,
 8. Επίκτητος ανοσοποιητική ανεπάρκεια και φυσικοθεραπεία
 9. Αιμορροφιλία και φυσικοθεραπεία
 10. Ογκολογία και φυσικοθεραπεία
 11. Ψυχικά νοσήματα και φυσικοθεραπεία
 12. Αιμοκάθαρση και φυσικοθεραπεία
 13. Ιδιαιτερότητες στην θεραπευτική άσκηση κατά την ανάπτυξη
 14. Νάρθηκες και φυσικοθεραπεία
 15. Θεραπευτική άσκηση στο νερό- υδροθεραπεία-λουτροθεραπέια

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

P.Williamson. θεραπευτική άσκηση για ειδικούς πληθυσμούς. Αθήνα: Εκδόσεις Κωνσταντάρας 2016
Kisner Carolyn, Colby Lynn Allen. Θεραπευτικές ασκήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Σιώκης 2003